Raport bieżący 20/2005

31.05.2005

Łódź, dnia 23.05.2005

Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 23 maja 2005 r. złożyła w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w trybie art. 63 Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi zawiadomienie o emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w oparciu o Uchwałę Zarządu w sprawie podwyższenia docelowego kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji. Treść Uchwał poniżej.

UCHWAŁA ZARZĄDU Nr 1/D/2005
INVAR & BIURO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi przy ul. Suwalskiej 16
z dnia 20 maja 2005 r.

w sprawie: podwyższenia docelowego kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji.

Na podstawie art. 444 § 1 i 4, art. 446, art. 447 Kodeksu Spółek Handlowych
oraz § 21 Statutu Spółki

uchwala się co następuje:

1. Podwyższa się docelowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1.500.000,- (jeden milion pięćset tysięcy) złotych i nie wyższą niż 8.062.391,- (osiem milionów sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) złotych, w drodze emisji nie mniej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) i nie więcej niż 8.062.391 (osiem milionów sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda.
2. Cena emisyjna akcji serii L została ustalona, za zgodą Rady Nadzorczej, w wysokości 1,- (jednego) złotego za jedną akcję.
3. Akcje zostaną pokryte wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi w całości-- przed zarejestrowaniem docelowego podwyższenia kapitału zakładowego.

4. Akcje serii L mogą zostać pokryte wkładem pieniężnym – gotówką lub niepieniężnym – wierzytelnościami, które znajdują się na liście wierzytelności układu zatwierdzonego przez Sąd, sygn.akt XII Ukł. 3/01 i zostały zgodnie z warunkami układu zredukowane oraz innymi wierzytelnościami, które są wymagalne w dniu zapisów.
5. Ustala się, iż:
a. pakiet akcji nie może być mniejszy niż 10.000 sztuk akcji,
b. akcje serii L zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu o zarejestrowaniu podwyższonego kapitału.
6. Jeżeli łączna liczba akcji serii L, na które złożono zapisy będzie mniejsza lub równa liczbie akcji oferowanych, wówczas wszystkim inwestorom zostaną przydzielone akcje w liczbie zgodnej z zapisami. W przypadku gdy liczba akcji, na które złożono zapisy, przekroczy liczbę akcji oferowanych, ustala się następujące zasady przydziału akcji serii L:
a. pierwszeństwo w przydziale akcji mają podmioty, które obejmują akcje za wkłady pieniężne,
b. dla podmiotów obejmujących akcje za wkłady niepieniężne decyduje kolejność zapisów na akcje.
7. Zarząd zastrzega sobie prawo do przydziału akcji według swobodnego uznania.
8. Na podstawie art. 447 Kodeksu Spółek Handlowych i zgody Rady Nadzorczej pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii L.
Wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki Akcyjnej INVAR & BIURO SYSTEM i jest zgodne z długookresowym interesem Spółki. Głównym celem emisji akcji serii L w ramach kapitału docelowego jest dalsza konwersja wierzytelności na akcje Spółki, pozyskanie kapitału dla realizacji celów strategicznych Grupy Kapitałowej oraz poszerzenie kręgu inwestorów zainteresowanych jej rozwojem. Wyłączenie dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru akcji emisji w ramach kapitału docelowego, nie pozbawia ich możliwości nabywania tych akcji na zasadach ogólnych w ramach publicznej subskrypcji.
9. Akcje serii L uczestniczyć będą w zysku przeznaczonym do podziału począwszy od zysku za rok obrotowy 2005, to jest od dnia 1 stycznia 2005 r.
10. Określa się dzień otwarcia publicznej subskrypcji akcji serii L na dzień 24 czerwca 2005 r. Zamknięcie publicznej subskrypcji akcji serii L nastąpi w dniu przydziału akcji przez Spółkę, nie później jednak niż w dniu 30 czerwca 2005 r.
11. Zapisy na akcje serii L będą przyjmowane od dnia 24 czerwca 2005 r. do dnia 27 czerwca 2005r.
12. Przydział akcji serii L zostanie dokonany przez Zarząd w ciągu trzech dni roboczych od daty zamknięcia zapisów na akcje.
13. Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminu otwarcia publicznej subskrypcji oraz zmiany terminów przyjmowania zapisów na akcje serii L. Informacja o tym fakcie winna zostać opublikowana i ogłoszona nie później niż na jeden dzień przed pierwotnie ustalonym terminem.
14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 pkt 2 POPO


Powrót