Raport bieżący 29/2004

07.04.2005

Łódź 11.05.2004r.

Invar & Biuro System S.A. informuje, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. Ust. Nr 155 poz. 1287 z późniejszymi zmianami), uzyskał następujące decyzje o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego i umorzeniu należności podlegających restrukturyzacji:
1. Decyzja Prezesa Zarządu PFRON z dnia 11.12.2003r. o umorzeniu należności podlegającej restrukturyzacji w kwocie 61.154,78 zł wraz z odsetkami w wysokości 25.164,75 zł.
2. Decyzja Wójta Gminy Kołbaskowo z dnia 10.03.2004r. o umorzeniu należności z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 11.468,00 zł oraz odsetki za zwłokę w wysokości 5.595,70 zł.
3. Decyzja Prezydenta Miasta Łodzi o umorzeniu należności z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 58.667,70 zł wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 26.044,90 zł.
4. Decyzja Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna z dnia 31.03.2004r. o umorzeniu należności z tytułu zaległości podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zaległości podatkowych w podatku od towarów i usług, w łącznej kwocie 1.809.422,66 zł wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 1.161.934,90 zł.
5. Decyzja Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 1.04.2004r. o umorzeniu należności z tytułu zaległości podatku od nieruchomości w kwocie 57.510,50 zł wraz z odsetkami w wysokości 26.990,30 zł.
6. Decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Łodzi z dnia 30.04.2004r. o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego i umorzeniu należności objętych restrukturyzacją w łącznej kwocie 531.778,67 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 374.141,10 zł.

W wyniku uzyskania pozytywnych decyzji o zakończeniu restrukturyzacji zgodnie ze złożonymi przez Spółkę wnioskami, właściwe organy restrukturyzacyjne umorzyły zaległe należności w łącznej kwocie 2.530.002,31 zł oraz odsetki za zwłokę w łącznej wysokości 1.619.871,65 zł.

Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt 2 POO

Powrót