Raport bieżący nr 59/2006

21.07.2006

Łódź, dnia 21.07.2006r.

Invar & Biuro System S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 21.07.2006 r.

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1/2006
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INVAR & BIURO SYSTEM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
z dnia 21 lipca 2006 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr 8/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM SA z dnia 22.05.2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVAR & BIURO SYSTEM Spółki Akcyjnej (zwanej dalej: „Spółką”) uchwala, co następuje:

§ 1 [Uchylenie uchwały Nr 8/2006]

1. Uchyla się w całości uchwałę Nr 8/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N.
2. Uchylenie uchwały, o której mowa w ustępie poprzedzającym uzasadnione jest planowaną zmianą zasad przeprowadzenia emisji akcji serii N Spółki poprzez podjęcie nowej uchwały dotyczącej emisji nowych akcji Spółki.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

II. Zarząd Spółki informuje, że do dnia dzisiejszego sąd rejestrowy nie wydał postanowienia o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisja akcji serii M. Uniemożliwiło to podjęcie przez Zgromadzenie Uchwał Numer 2 i 3 zgodnie z przedłożonymi projektami (pkt. 6 i 7 porządku obrad), gdyż inwestorzy, którym przydzielono akcje serii M Spółki nie uzyskają prawa poboru nowych akcji oraz nie będą uczestniczyć w głosowaniu w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji, co jest niezgodne z art. 419 kodeksu spółek handlowych.

Ponadto Zarząd Spółki otrzymał pismo od Inwestorskiego Funduszu Kapitałowego CAPITIS sp. z o.o., głównego inwestora akcji serii M, w którym Spółka ta potwierdza swoje zainteresowanie nową emisją i informuje o zamiarze objęcia pakietu akcji serii N, wynikającego z prawa poboru. W sposób znaczący zwiększa to szansę na uplasowanie nowej emisji akcji serii N. Niezwłocznie po podjęciu przez sąd rejestrowy postanowienia o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o emisję akcji serii M, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy dla podjęcia tych Uchwał. Powyższe spowoduje jedynie nieznaczne przesunięcie terminu emisji akcji serii N.

Z uwagi na brak wniosków od akcjonariuszy, Zgromadzenie nie podjęło przewidywanej w porządku obrad (pkt. 8) uchwały Nr 4 w sprawie zamiany akcji imiennych serii A i D na akcje na okaziciela.

W związku z powyższym podjęcie uchwały Nr 5 w sprawie zmian w statucie ( pkt. 9 porządku obrad) stało się bezprzedmiotowe.


Podstawa prawna: § 39 ust. 1 RMF

Powrót