Raport bieżący nr 71/2006

07.09.2006

Łódź, dnia 7.09.2006 r

Zarząd I&B SYSTEM S.A. z siedzibą w Łodzi zawiadamia, iż zwołuje na 2.X.2006r. na godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Łodzi przy ul. Suwalskiej 16 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad

2. Wybór Przewodniczącego

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków

5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 28.262.500,- zł do kwoty 14.131.250,- zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z kwoty 1,- (jeden złoty) do kwoty 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy)

6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii N z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy proponowanym na dzień 20.XI.2006r

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii O z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy z przeznaczeniem dla wierzycieli Spółki

8. Podjecie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki

9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej

10. Zamknięcie obrad

Proponowane zmiany Statutu:

§ 8 ust.1,2,3 aktualne brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.262.500 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 28.262.500 (dwadzieścia osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) sztuk akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

3. Kapitał zakładowy stanowi:
- 600 sztuk akcji imiennych serii "A"
- 33.400 sztuk akcji na okaziciela serii „A”
- 102.000 sztuk akcji na okaziciela serii "B"
- 40.000 sztuk akcji na okaziciela serii „C”
- 1.200 sztuk akcji imiennych serii ”D"
- 350.800 sztuk akcji na okaziciela serii „D”
- 800.000 sztuk akcji na okaziciela serii „E"
- 2.105.450 sztuk akcji na okaziciela serii „F”
- 3.750.000 sztuk akcji na okaziciela serii „G”
- 2.066.550 sztuk akcji na okaziciela serii „H”
- 6.900.000 sztuk akcji na okaziciela serii „I”
- 2.116.892 sztuk akcji na okaziciela serii „J”
- 1.939.217 sztuk akcji na okaziciela serii „K”
- 2.049.041 sztuk akcji na okaziciela serii „L”
- 6.007.350 sztuk akcji na okaziciela serii „M”.

§ 8 ust.1,2,3 proponowane brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 28.912.500 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset) i nie więcej niż 31.262.500 zł (trzydzieści jeden milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 57.825.000 (pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy) i nie więcej niż 62.525.000 (sześćdziesiąt dwa miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

3. Kapitał zakładowy stanowi:
- 600 sztuk akcji imiennych serii "A"
- 33.400 sztuk akcji na okaziciela serii „A”
- 102.000 sztuk akcji na okaziciela serii "B"
- 40.000 sztuk akcji na okaziciela serii „C”
- 1.200 sztuk akcji imiennych serii ”D"
- 350.800 sztuk akcji na okaziciela serii „D”
- 800.000 sztuk akcji na okaziciela serii „E"
- 2.105.450 sztuk akcji na okaziciela serii „F”
- 3.750.000 sztuk akcji na okaziciela serii „G”
- 2.066.550 sztuk akcji na okaziciela serii „H”
- 6.900.000 sztuk akcji na okaziciela serii „I”
- 2.116.892 sztuk akcji na okaziciela serii „J”
- 1.939.217 sztuk akcji na okaziciela serii „K”
- 2.049.041 sztuk akcji na okaziciela serii „L”
- 6.007.350 sztuk akcji na okaziciela serii „M”
- 28.262.500 sztuk akcji na okaziciela serii „N”
- nie mniej niż 1.300.000 i nie więcej niż 6.000.000 sztuk akcji na okaziciela serii „O”,

§ 8 ust.10 aktualne brzmienie:

10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności związanych z każdorazowym wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu giełdowego, a w szczególności do zawierania umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych.

§ 8 ust.10 proponowane brzmienie:

10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności związanych z każdorazowym dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu giełdowego emitowanych przez Spółkę papierów wartościowych, w tym akcji Spółki, a także innych papierów wartościowych powstających w związku z emitowanymi przez Spółkę papierami wartościowymi (tj. m.in. praw poboru, praw do akcji). W szczególności upoważnia się Zarząd Spółki do zawierania umów o rejestrację takich papierów wartościowych w depozycie, w tym, w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA.

Cel, sposób i kwota obniżenia kapitału zakładowego Spółki:
Z uwagi na rynkową wycenę akcji Spółki oscylującą w okolicach wartości nominalnej, a także z uwagi na panujące na GPW w Warszawie w okresie średnioterminowym zahamowanie wzrostu cen rynkowych akcji i związaną z tym faktem przecenę cen rynkowych akcji części notowanych spółek, w tym I&B SYSTEM S.A., celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 14.131.250,-zł w drodze zmniejszenia wartości nominalnej każdej akcji z 1,- zł na 0,50 zł jest umożliwienie przeprowadzenia planowanej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N po cenie emisyjnej niższej niż wartość nominalna akcji Spółki przed dokonaniem zmniejszenia (wartość nominalna akcji Spółki przed zmniejszeniem wynosi 1,- zł za jedną akcję), i jednocześnie, po cenie emisyjnej nie mniejszej niż zmniejszona wartość nominalna akcji Spółki (tj. po cenie emisyjnej wynoszącej nie mniej niż 0,50 zł za jedną akcję). Takie określenie ceny emisyjnej Akcji serii N ma na celu skuteczne jej uplasowanie na rynku.

Podstawa prawna: § 39 ust.1 RMF

Powrót