Raport bieżący nr 109/2006

13.12.2006

Łódź 13.12.2006r.

Invar & Biuro System S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu 12 grudnia 2006 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Aneks Nr 2 do Prospektu Emisyjnego, o czym Spółka została poinformowana pismem z dnia 13 grudnia 2006 r.
Aneks ten będzie opublikowany w dniu dzisiejszym w miejscach ogłoszenia Prospektu Emisyjnego tj.:
- w siedzibie Emitenta w Łodzi przy ul. Suwalskiej 16 (w wersji papierowej),
- na stronie internetowej Emitenta www.ibsystem.pl
- na stronie internetowej Oferującego tj. Domu Maklerskiego BOŚ w Warszawie www.bossa.pl.

Poniżej zamieszczony został tekst Aneksu Nr 2:

Aneks Nr 02
do Prospektu Emisyjnego INVAR & BIURO SYSTEM Spółki Akcyjnej
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 24 listopada 2006 r.,
opublikowanego w dniu 27 listopada 2006 r.

Niniejszy Aneks do Prospektu Emisyjnego INVAR & BIURO SYSTEM SA został sporządzony w związku z otrzymaniem przez Spółkę w dniu 11 grudnia 2006r. informacji o zbyciu przez osobę zarządzającą akcji INVAR & BIURO SYSTEM SA oraz ze zmianą przez Spółkę terminu przydziału Akcji serii N w przypadku subskrybowania w ramach prawa poboru wszystkich Akcji INVAR & BIURO SYSTEM SA.

1. W Części I Prospektu („Podsumowanie”)

­- na str. 2, w pkt. 2.2. „Przewidywany haromonogram oferty Akcji serii N”, w tabeli 1 zmieniono treść: „22 grudnia 2006 r.” na nową w brzmieniu: „22 grudnia - 27 grudnia 2006 r.” w przedmiocie terminu planowanego przydziału akcji serii N i zamknięcia Publicznej Oferty Akcji w przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru w Zapisach Podstawowych i Zapisach Dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie Akcje serii N.

­- na str. 11, w pkt. 6.1. „Znaczący akcjonariusze” zmieniono treść akapitu drugiego
Dotychczasowe brzmienie:
„Prezes Zarządu - Henryk Kruszek, posiada 2.120.697 szt. akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 7,5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i 7,5% akcji w kapitale zakładowym.”
Obecne brzmienie:
„Prezes Zarządu - Henryk Kruszek, posiada 660.697 szt. akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 2,34% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i 2,34% akcji w kapitale zakładowym.”

­- na str. 12, w pkt. 7.2. „Plan dystrybucji” zmieniono treść akapitu ósmego:
Dotychczasowe brzmienie:
„W przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru w Zapisach Podstawowych i Zapisach Dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie Akcje serii N przydział Akcji Oferowanych serii N zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta w dniu 22 grudnia 2006 r.”
Obecne brzmienie:
„W przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru w Zapisach Podstawowych i Zapisach Dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie Akcje serii N przydział Akcji Oferowanych serii N zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta w dniach od dnia 22 grudnia 2006 r. do dnia 27 grudnia 2006 r.”

2. W Części III Prospektu („Dokument Rejestracyjny”)

­- na str. 79, w pkt. 14.1. „Dane o osobach zarządzających i nadzorczych oraz osobach wyższego szczebla” zmieniono treść akapitu informującego o liczbie akcji Spółki znajdujących się w posiadaniu Pana Henryka Kruszka - Prezesa Zarządu Spółki.
Dotychczasowe brzmienie:
Henryk Kruszek posiada 2.120.697 szt. Akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 7,5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i 7,5% akcji w kapitale zakładowym.”
Obecne brzmienie:
Henryk Kruszek posiada 660.697 szt. Akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 2,34% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i 2,34% akcji w kapitale zakładowym.”

­- na str. 89, w pkt. 17.2. „Posiadane akcje i opcje na akcje” zmieniono treść pierwszego akapitu:
Dotychczasowe brzmienie:
Prezes Zarządu - Henryk Kruszek, posiada 2.120.697 szt. akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 7,5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i 7,5% akcji w kapitale zakładowym.”
Obecne brzmienie:
Prezes Zarządu - Henryk Kruszek, posiada 660.697 szt. akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 2,34% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu i 2,34% akcji w kapitale zakładowym.”

3. W Części IV Prospektu („Dokument Ofertowy”)

­- na str.114, w pkt 3.3 „Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę” zmieniono treść ppkt. 1):
Dotychczasowe brzmienie:
„1) Prezes Zarządu Henryk Kruszek posiada 2.120.697 akcji Emitenta i może być zainteresowany wprowadzeniem akcji nowej emisji do obrotu na GPW w Warszawie i uzyskaniem ich wysokiej ceny rynkowej.”
Obecne brzmienie:
„1) Prezes Zarządu Henryk Kruszek posiada 660.697 akcji Emitenta i może być zainteresowany wprowadzeniem akcji nowej emisji do obrotu na GPW w Warszawie i uzyskaniem ich wysokiej ceny rynkowej.”

­- na str.149, w pkt. 5.1.2. „Harmonogram Oferty Akcji serii N” zmieniono treść: „22 grudnia 2006 r.” na nową w brzmieniu: „22 grudnia - 27 grudnia 2006 r.” w przedmiocie terminu planowanego przydziału akcji serii N i zamknięcia Publicznej Oferty Akcji w przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru w Zapisach Podstawowych i Zapisach Dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie Akcje serii N.

­- na str.158, w pkt. 5.2.3.3 „Zasady przydziału oraz zasady dokonania redukcji zapisów i zwrotu kwot nadpłaconych inwestorom” zmieniono treść akapitu pierwszego.
Dotychczasowe brzmienie:
„W przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru w Zapisach Podstawowych i Zapisach Dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie Akcje serii N przydział Akcji Oferowanych serii N zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta w dniu 22 grudnia 2006 r.”
Obecne brzmienie:
„W przypadku, gdy w ramach wykonania prawa poboru w Zapisach Podstawowych i Zapisach Dodatkowych subskrybowane zostaną wszystkie Akcje serii N przydział Akcji Oferowanych serii N zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta w dniach od dnia 22 grudnia 2006 r. do dnia 27 grudnia 2006 r.”

Łódź, dnia 11 grudnia 2006 roku


Podstawa prawna: § 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie

Powrót