Raport bieżący 85/2007

18.12.2007

Łódź 18.12.2007 r.


I&B System S.A. z siedzibą w Łodzi przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27 grudnia 2007 roku o godz. 9.00 w siedzibie Spółki.
Projekty:

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 grudnia 2007 roku

w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji serii R z pozbawieniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w całości

Na podstawie art. 431, 432, 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą I&B System Spółka Akcyjna (Spółka) postanawia podjąć następującą uchwałę:
§ 1.
[Suma, o jaką kapitał zakładowy Spółki jest podwyższany]
Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o sumę 33.500.000 (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy) złotych
§ 2.
[Oznaczenie akcji nowej emisji]
1. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji 67 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda.
2. Akcje serii R zostaną pokryte wkładami niepieniężnymi.
3. Akcje serii R zostaną zaoferowane wspólnikom Spółki pod firmą Media Service Sp. z o.o. z siedzibą w Dziekanowie Polskim.
4. Zważywszy, że w związku z ubieganiem się Spółki o dopuszczenie akcji serii R do obrotu na rynku regulowanym akcje te podlegają dematerializacji zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, stosownie do art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych Akcje serii R nie podlegają ograniczeniom wskazanym w art. 336 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych i emitowane są jako akcje na okaziciela.
§ 3.
[Oznaczenie ceny emisyjnej Akcji serii R]
Cena emisyjna Akcji serii R wynosić będzie 0,98 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem groszy) za jedną akcję.
§ 4.
[Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie]
Akcje serii R uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2007 r.
§ 5.
[Termin zawarcia przez spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1]
Umowy o objęciu Akcji serii R w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, winny zostać zawarte w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
§ 6.
[Objęcie Akcji serii R]
Akcje serii R mają być objęte za wkład niepieniężny w postaci 37.067 (słownie: trzydziestu siedmiu tysięcy sześćdziesięciu siedmiu) udziałów Spółki pod firmą Media Service Sp. z o.o. z siedzibą w Dziekanowie Polskim, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS 0000003953 o wartości nominalnej pięćdziesiąt złotych każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 1.853.350 zł (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) złotych, w tym :
1. Akcje serii R w liczbie 27.113.066 objęte zostaną przez spółkę pod firmą Postino Holdings Limited z siedzibą w Limassol w Republice Cypru w zamian za wkład niepieniężny w postaci 15.000 udziałów w kapitale zakładowym spółki Media Service Sp. z o.o. z siedzibą w Dziekanowie Polskim.
2. Akcje serii R w liczbie 9.037.688 objęte zostaną przez spółkę pod firmą Lausanne Investments Limited z siedzibą w Limassol w Republice Cypru w zamian za wkład niepieniężny w postaci 5.000 udziałów w kapitale zakładowym spółki Media Service Sp. z o.o. z siedzibą w Dziekanowie Polskim.
3. Akcje serii R w liczbie 542.261 objęte zostaną przez spółkę pod firmą Voltarium Trading Limited z siedzibą w Limassol w Republice Cypru w zamian za wkład niepieniężny w postaci 300 udziałów w kapitale zakładowym spółki Media Service Sp. z o.o. z siedzibą w Dziekanowie Polskim.
4. Akcje serii R w liczbie 13.401.085 objęte zostaną przez spółkę pod firmą BBI Capital NFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w zamian za wkład niepieniężny w postaci 7.414 udziałów w kapitale zakładowym spółki Media Service Sp. z o.o. z siedzibą w Dziekanowie Polskim.
5. Akcje serii R w liczbie 16.905.900 objęte zostaną przez spółkę pod firmą St. Gallen Holdings Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypru w zamian za wkład niepieniężny w postaci 9.353 udziałów w kapitale zakładowym spółki Media Service Sp. z o.o. z siedzibą w Dziekanowie Polskim.

§ 7.
[Wyłączenie prawa poboru]
1. Objęcie nowych akcji serii R nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
2. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wysokością ceny emisyjnej akcji serii R, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii R w całości.
3. Opinia zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 8.
[Wejście w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii O oraz P.

Załącznik Nr 1

OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ INVAR & BIURO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA UZASADNIAJĄCA POWODY POZBAWIENIA PRAWA POBORU
AKCJI SERII "R"
Zarząd Spółki pod firmą "Invar & Biuro System Spółka Akcyjna" z siedzibą w Łodzi (Spółka), działając zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii R.

Akcje serii R mają zostać objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci 37 067 udziałów w kapitale zakładowym Media Service Sp. z o.o. z siedzibą w Dziekanowie Polskim.
Wniesienie powyższych wkładów umożliwi nabycie przez Spółkę wszystkich (to jest 100%) udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Media Service Sp. z o.o. z siedzibą w Dziekanowie Polskim (Media Service), a co za tym idzie umożliwi Spółce wejście na wzrostowy rynek urządzeń nawigacji satelitarnej (GPS) oraz uzyskanie pozycji lidera w tym segmencie rynku. Z powyższych powodów wyłączenie prawa poboru akcji serii R leży w interesie Spółki.

Henryk Kruszek Marcin Niewęgłowski

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 grudnia 2007 roku

w sprawie
dematerializacji akcji serii R i dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą I&B System Spółka Akcyjna (Spółka) postanawia podjąć następującą uchwałę:

§ 1.
[Zgoda na zawarcie umowy o dematerializację akcji serii R]
1. Akcje serii R w związku z ubieganiem się Spółki o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym podlegają dematerializacji zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zawarcia w imieniu Spółki umowy o rejestracji akcji serii R w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A

§ 2.
[Rynek regulowany]
Upoważnia się Zarząd Spółki do ubiegania się o wprowadzenia akcji serii R do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Powyższe upoważnienie obejmuje uprawnienie do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków do wprowadzenia ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym złożenie stosownych wniosków.

§ 3.
[Wejście w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii O oraz P.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 grudnia 2007 roku

w sprawie
zmiany Statutu w zakresie § 8 ust.1, 2 i 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą I&B System Spółka Akcyjna (Spółka) postanawia podjąć następującą uchwałę:
§ 1.
[Nowe brzmienie § 8 ust. 1, 2 i 3 Statutu Spółki]
W związku z dokonanym na podstawie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 grudnia 2007 r. podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się § 8 ust. 1,2 i 3 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.512.500 (sześćdziesiąt pięć milionów pięćset dwanaście tysięcy pięćset) złotych.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 131.025.000 (sto trzydzieści jeden milionów dwadzieścia pięć tysięcy)sztuk akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
3. Kapitał zakładowy stanowi:
- 600 sztuk akcji imiennych serii "A",
- 33.400 sztuk akcji na okaziciela serii "A",
- 102.000 sztuk akcji na okaziciela serii "B",
- 40.000 sztuk akcji na okaziciela serii "C",
- 1.200 sztuk akcji imiennych serii" D",
- 350.800 sztuk akcji na okaziciela serii "D",
- 800.000 sztuk akcji na okaziciela serii "E",
- 2.105.450 sztuk akcji na okaziciela serii "F",
- 3.750.000 sztuk akcji na okaziciela serii "G",
- 2.066.550 sztuk akcji na okaziciela serii "H",
- 6.900.000 sztuk akcji na okaziciela serii "I",
- 2.116.892 sztuk akcji na okaziciela serii "J",
- 1.939.217 sztuk akcji na okaziciela serii "K",
- 2.049.041 sztuk akcji na okaziciela serii "L",
- 6.007.350 sztuk akcji na okaziciela serii "M",
- 28.262.500 sztuk akcji na okaziciela serii "N",
- 6.200.000 sztuk akcji na okaziciela serii "O",
- 1.300.000 sztuk akcji na okaziciela serii "P",
- 67.000.000 sztuk akcji serii "R"'
§ 2.
[Wejście w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii O oraz P.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
z dnia 27 grudnia 2007 roku

w sprawie
zmiany Statutu w zakresie §18.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą I&B System Spółka Akcyjna (Spółka) postanawia podjąć następującą uchwałę:
§ 1.
[Nowe brzmienie § 18 Statutu Spółki]
Zmienia się §18 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:
a) w przypadku Zarządu jednoosobowego - Prezes Zarządu samodzielnie,
b) w przypadku Zarządu wieloosobowego - łącznie dwóch członków Zarządu lub jeden członek Zarządu wraz z Prokurentem lub Pełnomocnikiem Spółki."
§ 2.

[Wejście w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd rejestrowy.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 RMF

Powrót