Raport bieżący 7/2008-korekta

14.02.2008

Łódź, dnia 14.02.2008r.

Zarząd I&B System S.A. przekazuje treść raportu bieżącego nr 7/2008, przekazanego w dniu 1 lutego 2008r oraz treść raportu po korekcie.

Treść przekazanego raportu:
I&B System S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 31 stycznia 2008 roku Spółka dokonała zakupu od Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ul. Suwalskiej 16 oraz ul. Łomżyńskiej 9 , na którą składają się dwie działki o łącznej powierzchni 1739 m2
Dotychczas Spółka posiadała prawo użytkowania wieczystego tych nieruchomości.
Zakupu dokonano z zamiarem rozbudowy istniejących na tym terenie obiektów usługowo handlowych.

Treść raportu po korekcie:
I&B System S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 31 stycznia 2008 roku Spółka dokonała zakupu nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ul. Suwalskiej 16 oraz ul. Łomżyńskiej 9 , na którą składają się dwie działki o łącznej powierzchni 1739 m2
Podmiotem zbywającym nieruchomość, był Skarb Państwa reprezentowany przez Urząd Miasta Łodzi, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej oraz posiadający w tej sprawie zgodę Wojewody Łódzkiego. Dotychczas Spółka posiadała prawo użytkowania wieczystego tej nieruchomości.
Prawo własności opisanej wyżej nieruchomości gruntowej Spółka jako wieczysty użytkownik, nabyła w drodze bezprzetargowej
Nabyta nieruchomość gruntowa stanowi część posiadanego w tym obszarze terenu o łącznej powierzchni 4.211 m2, na którym posadowione są budynki biurowo handlowe oraz magazynowe, stanowiące własność Spółki
Prawo własności nieruchomości gruntowej nabyte zostało za kwotę 66 tys. zł + 22 % Vat. Kwota ta, stanowi różnicę pomiędzy wartością działek w posiadanie których weszła Spółka a wartością prawa wieczystego użytkowania. Zródłem finansowania zakupu były środki własne Spółki.
Umowa została uznana przez Spółkę za znaczącą z uwagi na obecną wartość rynkową nabytej nieruchomości oraz zamiar rozbudowy istniejących na tym terenie obiektów usługowo handlowych, co ma istotne znaczenie dla rozwoju Grupy Kapitałowej.

Podstawa prawna: § 6 ust.2 RMF

Powrót