Raport bieżący 27/2010

11.05.2010

Warszawa 11.05.2010 r.

Zarząd I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte i poddane pod głosowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu
11 maja 2010 roku.


UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 11 maja 2010 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego


„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.”
• w głosowaniu wzięło udział 12.800.338 akcji – 10.1168% kapitału zakładowego, z których oddano 12.800.338 ważnych głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 12.800.338 głosów,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 0 głosów.


UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 11 maja 2010 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego


„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia dokonać wyboru Ewy Matyasik na Przewodniczącego Zgromadzenia.”
• w głosowaniu wzięło udział 12.800.338 akcji – 10.1168% kapitału zakładowego, z których oddano 12.800.338 ważnych głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 12.800.338 głosów,
• przeciw oddano 0 głosów.
• wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 11 maja 2010 roku
w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej


„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.”
• w głosowaniu wzięło udział 12.800.338 akcji – 10.1168% kapitału zakładowego, z których oddano 12.800.338 ważnych głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 12.800.338 głosów,
• przeciw oddano 0 głosów.
• wstrzymało się 0 głosów.


UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 11 maja 2010 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 11 maja 2010 roku w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie emisji obligacji zamiennych na akcje nowej serii z wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunków zamiany.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu związanych z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.”
• w głosowaniu wzięło udział 12.800.338 akcji – 10.1168% kapitału zakładowego, z których oddano 12.800.338 ważnych głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 12.800.338 głosów,
• przeciw oddano 0 głosów.
• wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 11 maja 2010 roku
w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje nowej serii z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunków zamiany


„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie 393 pkt 5 oraz art. 448-454 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych w związku z § 14 pkt. j Statutu Spółki i art. 20 oraz art. 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, zwaną dalej „Ustawą o obligacjach” uchwala, co następuje:

§ 1.


1. Emituje się nie więcej niż 200 (słownie: dwieście) Obligacji na okaziciela ("Obligacje"), zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela Spółki.
2. Łączna wartość nominalna emisji Obligacji będzie nie wyższa niż 20.000.000,00 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych.
3. Obligacje mogą być emitowane w seriach.
4. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych.
5. Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień przydziału Obligacji.
6. Obligacje będą posiadały formę dokumentu określonego w art. 5 ust. 1 ustawy o obligacjach.
7. Spółka prowadzić będzie rejestr Obligacji. Zasady prowadzenia rejestru ustali Zarząd Spółki w formie regulaminu.
8. Obligacje będą niezabezpieczone.
9. Obligacje zostaną zaoferowane dla inwestorów w trybie art. 9 pkt.3) ustawy o obligacjach, w sposób ustalony przez Zarząd Spółki.
10. Cena emisyjna jednej Obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej. Przy ustalaniu ceny emisyjnej Obligacji należy uwzględnić cenę rynkową akcji, koniunkturę rynkową i skonsolidowany zysk Spółki.
11. Termin wykupu obligacji ustala się na okres nie dłuższy niż 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od dnia emisji obligacji.

§ 2.


1. Posiadaczowi Obligacji przysługuje prawo do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w zamian za posiadane Obligacje.
2. Sposób przeliczenia Obligacji na akcje Spółki ustali Zarząd Spółki.
3. Terminy i szczegółowe warunki zamiany Obligacji na akcje Spółki zostaną określone przez Zarząd Spółki w uchwale określającej warunki emisji Obligacji.
4. Zamiana Obligacji na akcje Spółki dokonywana będzie na podstawie pisemnych oświadczeń posiadaczy Obligacji. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału zakładowego w sposób zgodny z art. 452 ust. 4 kodeksu spółek handlowych.

§ 3.


1. Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji jest uprawniony do określenia niewymienionych w niniejszej uchwale warunków emisji Obligacji w tym: podziału emisji Obligacji na serie, maksymalnej liczby Obligacji w danej serii, progów dojścia emisji Obligacji do skutku, celów emisji, terminów wykupu poszczególnych serii przypadających nie później niż 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od dnia emisji obligacji. Upoważnia się także Zarząd Spółki do określenia innych, nie opisanych w niniejszej uchwale warunków emisji Obligacji, a także do dokonania przydziału Obligacji.
2. Zarząd Spółki może w drodze uchwały określającej warunki emisji Obligacji przewidzieć możliwość wcześniejszego wykupu obligacji i określić przypadki, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji oraz określić świadczenia pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób ich wyliczenia.


§ 4.


1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji zamiennych na akcje Spółki, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Obligacji zamiennych na akcje Spółki. Opinia Zarządu Spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie emisji Obligacji zamiennych na akcje Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest potrzebą pozyskania przez Spółkę niezbędnego kapitału dla pomyślnego zakończenia podjętych procesów restrukturyzacyjnych oraz umożliwi podjęcie działań inwestycyjnych mających wpływ na rozwój działalności grupy kapitałowej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5 NWZ z dnia 11 maja 2010 r.
Opinia Zarządu
w sprawie: pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Obligacji zamiennych na akcje Spółki

Celem nadrzędnym emisji Obligacji jest pozyskanie środków finansowych dla zakończenia podjętych procesów restrukturyzacyjnych oraz planów rozwojowych grupy kapitałowej. Środki finansowe uzyskane z emisji Obligacji powiększą w znaczący sposób środki własne Spółki pozyskiwane ze sprzedaży zbędnych nieruchomości, co umożliwi realizację zamierzonych procesów inwestycyjnych wpływających na rozwój działalności grupy kapitałowej, w tym na akwizycję spółek odpowiadających przyjętej strategii. Oferta objęcia Obligacji będzie skierowana przez Zarząd do znaczących inwestorów zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki. W ocenie Zarządu pozyskanie przez Spółkę kapitału poprzez emisję Obligacji zamiennych na akcje jest najkorzystniejszym sposobem pozyskania niezbędnych środków finansowych na korzystnych warunkach. W związku z powyższym, Zarząd Spółki wnosi o przyjęcie uchwały o emisji Obligacji zamiennych na akcje z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, gdyż jest to w interesie Spółki.

• w głosowaniu wzięło udział 12.800.338 akcji – 10.1168% kapitału zakładowego, z których oddano 12.800.338 ważnych głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 12.800.338 głosów,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 0 głosów.


UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 11 maja 2010 roku
w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 448-454 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych uchwala, co następuje:


§ 1.


1. W celu przyznania praw do objęcia akcji Spółki przez posiadaczy Obligacji zamiennych na akcje zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2010 roku, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 40.000.000 (słownie: czterdzieści milionów) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) groszy każda.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Spółki następuje z chwilą wykonania przez posiadacza Obligacji przysługującego mu prawa do objęcia akcji Spółki na warunkach określonych w niniejszej uchwale i warunkach emisji Obligacji.
3. Prawo do objęcia akcji Spółki, przysługujące posiadaczom Obligacji, będzie mogło być wykonane w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu Obligacji zamiennych danej serii.
4. Cena emisyjna akcji będzie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej. Przy ustalaniu ceny emisyjnej akcji należy uwzględnić cenę rynkową akcji Spółki, koniunkturę rynkową i skonsolidowany zysk Spółki.
5. Akcje Spółki będą uczestniczyły w dywidendzie od dnia ich zarejestrowania w sądzie rejestrowym.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji Spółki na rzecz posiadaczy Obligacji.
7. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, do zawarcia umowy o rejestrację akcji Spółki nowych emisji w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie.


§ 2.


W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji Spółki, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Opinia Zarządu Spółki stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6 NWZ z dnia 11 maja 2010 r.
Opinia Zarządu
w sprawie: pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest zobowiązaniem Spółki do wydania wszystkich emitowanych akcji w ilości 40.000.000 dla Obligatariuszy posiadających obligacje zamienne na akcje Spółki. Zgodnie z art. 448 § 4 KSH podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu objęcia akcji Spółki przez Obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje, może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Na podstawie art. 23 ustawy o obligacjach uchwała o emisji Obligacji zamiennych na akcje powinna wyłączyć prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki wnosi o pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki, emitowanych na podstawie powyższej uchwały.

• w głosowaniu wzięło udział 12.800.338 akcji – 10.1168% kapitału zakładowego, z których oddano 12.800.338 ważnych głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 12.800.338 głosów,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 0 głosów.


UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 11 maja 2010 roku
w przedmiocie zmiany statutu Spółki


„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 448-454 w związku z art. 431 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych, uchwala co następuje:
W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia I&B System S.A. z dnia 11 maja 2010 roku, postanawia się dodać § 8a statutu Spółki w następującym brzmieniu:


§ 8a


1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę 20.000.000,00 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych, w drodze emisji 40.000.000 (słownie: czterdziestu milionów) akcji zwykłych Spółki na okaziciela z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia akcji Spółki Obligatariuszom Obligacji zamiennych na akcje wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2010 roku.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji będą Obligatariusze, o których mowa w ust. 2, a prawo objęcia akcji może być wykonywane nie później niż w ciągu 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od dnia emisji obligacji.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji przez sąd rejestrowy.”.
• w głosowaniu wzięło udział 12.800.338 akcji – 10.1168% kapitału zakładowego, z których oddano 12.800.338 ważnych głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 12.800.338 głosów,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 0 głosów.


Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 RMF

Powrót