Raport bieżący 29/2010

14.05.2010

Warszawa 14.05.2010 r.

Zarząd Spółki I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 10 czerwca 2010 r. na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Arkuszowej 39, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009;
c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej I&B System S.A. za rok obrotowy 2009;
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej I&B System S.A. za rok obrotowy 2009;
e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009;
f) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2009;
g) pokrycia straty za 2009 rok;
h) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009;
i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009;
j) podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy i zmian w statucie Spółki;
k) podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela;
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. 25 maja 2010 roku.
Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusz powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ (tj. nie później niż 26 maja 2010r.) od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:
1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2. liczbę akcji,
3. rodzaj i kod akcji,
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
5. wartość nominalną akcji,
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8. cel wystawienia zaświadczenia,
9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Na żądanie akcjonariusza w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Arkuszowej 39 na trzy dni przed odbyciem NWZ, tj. od dnia 7 czerwca 2010r. Akcjonariusz może przeglądać listę w Biurze Zarządu Spółki oraz żądać przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który ma być przesłana.

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pełnomocnictwa oraz skan dokumentów pozwalających zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika, pocztą elektroniczną na adres biuro_zarzadu@ibsystem.pl najpóźniej w dniu poprzedzającym wyznaczony termin odbycia NWZ, tj. do dnia 9 czerwca 2010 r. Po przybyciu na ZWZ a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Ządanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. do dnia 20 maja 2010r. Ządanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ządanie może zostać złożone pisemnie na adres: I&B System S.A., ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: biuro_zarzadu@ibsystem.pl Zarząd niezwłocznie, nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. do dnia 23 maja 2010 r. ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce pisemnie na adres: I&B System S.A., ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: biuro_zarzadu@ibsystem.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej: www.ibsystem.pl.

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ.

Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w ZWZ, wypowiadanie się w trakcie ani wykonywanie prawa głosu na ZWZ drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 4022 § 5 KSH Spółka informuje, że osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać informacje dotyczące NWZ, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ oraz projekty uchwał w siedzibie spółki przy ul. Arkuszowej 39 w Warszawie oraz na stronie internetowej Spółki: www.ibsystem.pl

Wszelkie żądania, zgłoszenia, zawiadomienia związane z ZWZ lub inne dokumenty składane przez akcjonariuszy lub pełnomocników w wersji pisemnej powinny być dokonywane na adres: I&B System S.A. ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa, a w postaci elektronicznej na adres: biuro_zarzadu@ibsystem.pl.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem, należy stosować przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu I&B System S.A.

Zarząd I&B System S.A. informuje, że na dzień ogłoszenia zwołania ZWZ ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Spółkę wynosi 126.525.000 (Słownie: sto dwadzieścia sześć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk i odpowiada to liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.


Projekty uchwał ZWZ:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 10 czerwca 2010 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera ............................................. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 10 czerwca 2010 r.
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: ………………………….
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 10 czerwca 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 10 czerwca 2010 r. w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2009, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009;
c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej I&B System S.A. za rok obrotowy 2009;
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej I&B System S.A. za rok obrotowy 2009;
e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009;
f) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2009;
g) pokrycia straty za 2009 rok;
h) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009;
i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009;
j) podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy i zmian w statucie Spółki;
k) podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela;
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółka”)
z dnia 10 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §14 Statutu Invar & Biuro System Spółka Akcyjna w Łodzi przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 10 czerwca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Invar & Biuro System Spółka Akcyjna w Warszawie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009 r. obejmujące:
• wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 67.495.615,85 zł,
• rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie -854.152,42 zł,
• zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.218.803,54zł,
• sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 102.941,99 zł,
• dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności grupy kapitałowej I&B System S.A. za rok obrotowy 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Invar & Biuro System za rok obrotowy 2009.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej I&B System S.A. za rok obrotowy 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Invar & Biuro System za okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009 r. obejmujące:
• wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
• skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 75.770.192,08 zł,
• skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 827.880,75 zł.,
• zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 480.843,83 zł.,
• skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 265.614,84 zł.,
• dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z badania sprawozdania zarządu Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej I&B System S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej I&B System S.A. za 2009 rok.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: pokrycia straty za 2009 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System S.A. z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Invar & Biuro System Spółka Akcyjna uchwala, że strata netto za rok 2009 w wysokości 854.152,42 zł zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 raz § 14 Statutu Invar & Biuro System Spółka Akcyjna udziela:
 Członkowi Zarządu Prezesowi Marcinowi Niewęgłowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 do dnia 31 sierpnia 2009 roku oraz w okresie od 22 grudnia 2009 do dnia 31 grudnia 2009 roku,
 Członkowi Zarządu Wiceprezesowi Julicie Zdończyk absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 raz § 14 Statutu Invar & Biuro System Spółka Akcyjna udziela:
 Panu Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009 roku,
 Panu Dariuszowi Zychowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009 roku,
 Panu Konradowi Marchlewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009 roku,
 Panu Przemysławowi Wróblowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009 roku,
 Panu Krzysztofowi Gozdkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 do dnia 31 grudnia 2009 roku,

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 10 czerwca 2010 r.

w sprawie: zmiany nazwy i zmian w statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Dotychczasowy § 1 i 2 Statutu otrzymują następujące brzmienie:
„§ 1 …….. jest spółką utworzoną w formie Spółki Akcyjnej, działającej na podstawie Statutu i kodeksu spółek handlowych.
㤠2
1.Spółka istnieje pod firmą - ……………………….Spółka Akcyjna
2.Spółka może używać nazwy skróconej …………. S.A.”
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji przez sąd rejestrowy

Uchwała Nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 10 czerwca 2010 r.
w sprawie emisji obligacji na okaziciela

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 14 pkt. j Statutu Spółki i art. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, zwaną dalej „Ustawą o obligacjach” uchwala, co następuje:

§ 1


1. Spółka wyemituje nie więcej niż 1.600 (słownie: tysiąc sześćset) Obligacji na okaziciela ("Obligacje"),
2. Łączna wartość nominalna emisji Obligacji będzie nie wyższa niż 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) złotych.
3. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
4. Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień przydziału Obligacji.
5. Obligacje mogą być emitowane w seriach,
6. Obligacje będą posiadały formę dokumentu określonego w art. 5 ust. 1 ustawy o obligacjach.
7. Spółka prowadzić będzie rejestr Obligacji. Zasady prowadzenia rejestru ustali Zarząd Spółki w formie regulaminu.
8. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach,
9. Obligacje będą oprocentowane,
10. Cena emisyjna jednej Obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej,
11. Obligacje nie będą obligacjami zamiennymi na akcje jak również nie będą obligacjami z prawem pierwszeństwa,
12. Obligacje zostaną wyemitowane w drodze zaproszenia indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 99, do złożenia przez nich ofert nabycia Obligacji,
13. Z tytułu posiadania Obligacji Invar & Biuro System S.A. obligatariuszom przysługiwały będą wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym.
14. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dniu wykupu kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.

§ 2


1. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia w drodze odrębnej uchwały wszelkich kwestii związanych z emisją Obligacji oraz podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu przeprowadzenia emisji Obligacji, w tym w szczególności:
1) podziału Obligacji na serie oraz określenia maksymalnej liczby Obligacji w danej serii,
2) ustalenia zasady oprocentowania Obligacji, w tym wysokości oprocentowania i terminów wypłaty odsetek,
3) określenia progu dojścia emisji Obligacji do skutku,
4) określenia terminu wykupu Obligacji poszczególnych serii, przypadającego jednakże w każdym przypadku nie później niż 12 miesięcy od daty emisji,
5) określenia pozostałych zasad emisji i dystrybucji Obligacji w tym sposobu, terminów i warunków składania ofert nabycia Obligacji,
6) dokonywania innych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do przyjęcia programu emisji Obligacji, przeprowadzenia emisji Obligacji oraz zapewnienia wykonania zobowiązań Spółki wynikających z Obligacji. w tym zawarcia umów dotyczących oferowania Obligacji i prowadzenia ich depozytu.
2. Zarząd Spółki może w drodze uchwały określającej warunki emisji Obligacji przewidzieć możliwość wcześniejszego wykupu obligacji i określić przypadki, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji oraz określić świadczenia pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób ich wyliczenia.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Podstawa prawna: art. 38.1 pkt 1 RMF

Powrót