Raport bieżący 24/2010

18.06.2010

Warszawa 18.06.2010 r.

Zarząd I&B System S.A. w Warszawie informuje, ze w raporcie bieżącym nr 24/2010 błędnie została określona podstawa prawna przekazania raportu bieżącego.

Treść korygowana:

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że przedmiot umowy ma wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 RMF

Treść po korekcie:

Nabywane aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, gdyż ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 7 RMF

Dodatkowo Zarząd uzupełnia raport 24/2010 o informacje, które zgodnie z § 7 RMF powinny zostać zamieszczone w raporcie dotyczącym nabycia aktywów o znacznej wartości.

Uzupełnienie raportu bieżącego 24/2010

Zarówno Emitent jak i osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie są powiązane ze zbywającymi akcje Imagis S.A.

Nabycie aktywów zostanie sfinansowane ze środków pozyskanych w wyniku emisji obligacji Emitenta.

Wartość nominalna 1 akcji Imagis S.A. wynosi 0,50 zł, zaś łączna wartość nominalna akcji będących przedmiotem umowy wynosi 3.872.000 złotych. Nabycie akcji ma charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Emitenta.


Podstawa prawna: § 6 ust. 2 RMF

Powrót