Raport bieżący 55/2010

26.07.2010

Warszawa, 26.07.2010 r.

I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 731/2010 z dnia 23 lipca 2010 roku, postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda:
1) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii S,
2) 16.400.000 (szesnaście milionów czterysta tysięcy) akcji serii T.
Akcje zostaną wprowadzone w trybie zwykłym do obrotu na rynku podstawowym z dniem 28 lipca 2010 r. pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 28 lipca 2010 r. rejestracji tych akcji.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt. 1 RMF

 

Powrót