Raport bieżący 49/2010

21.07.2010

Warszawa, 21.07.2010 r.

Zarząd I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 lipca 2010 roku spółka zależna Invar Integracje Sp. z o.o. poinformowała, że w wyniku wygranego przetargu podpisała umowę z jednym z miast z terenu województwa łódzkiego na kwotę około 250.000 zł brutto. Przedmiotem uzyskanego zamówienia są prace obejmujące I etap budowy systemu monitoringu wizyjnego miasta.
Termin zakończenia realizacji umowy przewidziano na koniec września 2010 roku. Istotne warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa przewiduje kary umowne:
1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;
2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi
wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
3. za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy;
4. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
Zlecenie uznano za istotne ze względu na innowacyjne rozwiązania zaproponowane klientowi, dzięki którym w sposób bardzo istotny obniżono koszty inwestycji. Może to wpłynąć na pozyskanie do realizacji zleceń w ramach kolejnych etapów rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 RMF

Powrót