Raport bieżący 54/2010

22.07.2010

Warszawa 22 lipca 2010 r.

Spółka I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że:


1. Rada Nadzorcza I&B System S.A. Uchwałą Nr 77/VIII/2010 z dnia 22 lipca 2010 r. odwołała Pana Marcina Niewęgłowskiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Invar & Biuro System S.A. z dniem 22 lipca 2010 r. i powołała Pana Pawła Narkiewicza do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Invar & Biuro System S.A. od dnia 23 lipca 2010 r.

2. Pani Julita Zdończyk w dniu 22 lipca 2010 r. złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 22 lipca 2010r. Powyższa rezygnacja została przyjęta przez Radę Nadzorczą w dniu 22 lipca 2010r. (Uchwała Nr 76/VIII/2010).

Zmiany w składzie Zarządu są konsekwencją zmian organizacyjnych w Grupie. Marcin Niewęgłowski będzie z ramienia I&B System S.A. nadzorował działalność Imagis S.A. jako przewodniczący Rady Nadzorczej tej spółki.

Pan Paweł Narkiewicz posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, na kierunku finanse - bankowość.

Od 1998 prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą F.H. SOLARIS. W latach 2006 – 2010 – Wiceprezes Zarządu Casino Gold Sp. z o.o., 2008 – 2010 Prezes Zarządu Victora Serwis Sp. z o.o., 2003 – 2010 – Członek Rady Nadzorczej ZATRA SA., w 2004 r. Członek Rady Nadzorczej FERMOT S.A.. Obecnie Prezes Zarządu TOOLS TRADE Sp. z o.o., Prezes Zarządu Platinium Development Sp. z o.o., Prezes Zarządu Victoria Holding S.A.
Aktywny inwestor giełdowy. Od 10 lutego 2010r. do 22 lipca 2010r. był Członkiem Rady Nadzorczej I&B System S.A. Jest także znaczącym akcjonariuszem Emitenta – posiada 17.721.975 akcji, co stanowi 12,40% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Od czerwca 2010 r. zasiada w Radzie Nadzorczej Imagis S.A.

Pan Paweł Narkiewicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej, konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Paweł Narkiewicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Podstawa prawna: § 27 § 28 RMF

Powrót