Raport bieżący 57/2010

27.07.2010

Warszawa, 27.07.2010 r.

I&B System S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał informację przekazaną przez Dział Operacyjny KDPW o rejestracji akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda:
1) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii S, na podstawie Uchwały KDPW nr 351/10 z dnia 18/06/2010 r.
2) 16.400.000 (szesnaście milionów czterysta tysięcy) akcji serii T, na podstawie uchwały KDPW nr 423/10 z 16/07/2010 r.
Rejestracja nastąpi w dniu 28 lipca 2010 r, tym samym zostanie spełniony warunek wprowadzenia powyższych akcji do obrotu zgodnie z Uchwałą GPW nr 731/2010 z dnia 23 lipca 2010 roku.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt. 1 RMF

Powrót