Raport bieżący 61/2010

12.08.2010

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 12 sierpnia 2010 r uchwałą nr 4/VIII/2010 przyjął poniższy program skupu akcji własnych.

Program skupu akcji własnych
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie
(dawniej: Invar & Biuro System S.A.)
w celu ich umorzenia

§ 1
PODSTAWA PRAWNA
Podstawę prawną Programu stanowi: Uchwała nr 6 z dnia 22 lipca 2010 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych celem umorzenia w trybie art. 362 § 1 pkt 5 KSH, ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2273/2003 wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych oraz inne właściwe przepisy prawa.

§ 2
CEL PROGRAMU
Skup akcji własnych uzasadniony jest aktualną sytuacją panującą na rynku kapitałowym. W opinii Zarządu Calatrava Capital S.A. akcje Calatrava Capital S.A. są objęte znacznym niedowartościowaniem. Obecny poziom wartości akcji Calatrava Capital S.A. znacznie bowiem odbiega od ich wartości realnej.

§ 3
SZCZEGÓŁOWE UWARUNKOWANIA PROGRAMU
1. Rozpoczęcie Programu zaplanowane jest na dzień 1 września 2010 r. a jego realizacja trwać będzie nie krócej niż 60 dni. Program zostanie zakończony najpóźniej w dniu 30 grudnia 2011 r.
2. Zarząd Spółki może zrezygnować i/lub zakończyć nabywanie akcji własnych przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 i/lub przed osiągnięciem kwoty o której mowa w ust. 6.
3. Realizacja Programu będzie pozostawać w zgodzie ze stosownymi regulacjami prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, a także zasadami ustalonymi w uchwale nr 6 NWZ Spółki z dnia 22 lipca 2010 r.
4. Programem objęte są akcje Calatrava Capital S.A. notowane na rynku podstawowym GPW S.A.
5. Akcje Calatrava Capital S.A. nabywane będą przez Spółkę we własnym zakresie.
6. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji Calatrava Capital S.A. będzie nie większa niż 15.200.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście tysięcy złotych), przy czym środki przeznaczone na nabycie akcji będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
7. Cena, za którą Calatrava Capital S.A. będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniej niezależnej transakcji i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW S.A., przy czym wynagrodzenie za jedną akcję nie może przekroczyć kwoty 50 groszy.
8. Calatrava Capital S.A. dziennie będzie mogła nabyć nie więcej niż 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent) odpowiedniego, średniego, dziennego wolumenu akcji na GPW S.A., przy czym wartość średniego dziennego wolumenu oparta będzie na średnim dziennym wolumenie w ciągu 20 dni poprzedzających dzień zakupu.
9. W przypadku wyjątkowo niskiej płynności akcji Calatrava Capital S.A. będzie mogła przekroczyć powyżej wskazany próg 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent), nie więcej jednak niż 50 % (słownie: pięćdziesiąt procent), po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, GPW S.A. oraz opinii publicznej o takim zamiarze.
10. Zarząd Spółki będzie ustalał wysokość środków przeznaczonych w danym okresie czasu na skup akcji, biorąc pod uwagę bieżące wyniki finansowe Spółki oraz jej bieżącą i planowaną sytuację płatniczą.
11. Zarząd Calatrava Capital S.A. podawać będzie do publicznej wiadomości:
a) za każdy dzień realizacji Programu – ilości nabytych w danym dniu w ramach Programu akcji oraz ich średniej ceny,
b) po zakończeniu realizacji Programu – zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.
12. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Calatrava Capital S.A. Zarząd Calatrava Capital S.A. zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni Walne Zgromadzenie Calatrava Capital S.A. celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki w trybie art. 359 § 2 oraz art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych.


§ 4
OBOWIĄZEK PUBLIKACYJNY
Podstawą prawną publikacji Programu jest art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. „o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” (Dz.U.05.184.1539 z późn. zm.)

Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Powrót