Raport bieżący 84/2010

27.10.2010


projekty uchwał do pobrania

 

 

Wiadomość :

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 24 listopada 2010 r. na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie spółki w Warszawie przy al. Ujazdowskie 6A, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 5 w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 maja 2010 r., oraz ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowej uchwały.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 6 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 maja 2010 r., zmienionej uchwałą nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lipca 2010 r., oraz ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowej uchwały.
8. Powzięcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
10. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lipca 2010 r. w przedmiocie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. 8 listopada 2010 roku.
Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusz powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ (tj. nie później niż 8 listopada 2010r.) od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:
1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2. liczbę akcji,
3. rodzaj i kod akcji,
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
5. wartość nominalną akcji,
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8. cel wystawienia zaświadczenia,
9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Na żądanie akcjonariusza w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Ujazdowskie 6A na trzy dni przed odbyciem NWZ, tj. od dnia 21 listopada 2010r. Akcjonariusz może przeglądać listę w Biurze Zarządu Spółki oraz żądać przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który ma być przesłana.

Akcjonariusz może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na NWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pełnomocnictwa oraz skan dokumentów pozwalających zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika, pocztą elektroniczną na adres biuro_zarzadu@ibsystem.pl najpóźniej w dniu poprzedzającym wyznaczony termin odbycia NWZ, tj. do dnia 23 listopada 2010 r. Po przybyciu na NWZ a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Ządanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj. do dnia 3 listopada 2010 r. Ządanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ządanie może zostać złożone pisemnie na adres: Calatrava Capital S.A., al. Ujazdowskie 6A, 00-461 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: biuro_zarzadu@ibsystem.pl Zarząd niezwłocznie, nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj. do dnia 6 listopada 2010 r. ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać Spółce pisemnie na adres: Calatrava Capital S.A., al. Ujazdowskie 6A, 00-461 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: biuro_zarzadu@ibsystem.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej: www.ibsystem.pl.

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ.

Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w NWZ, wypowiadanie się w trakcie ani wykonywanie prawa głosu na NWZ drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 4022 § 5 KSH Spółka informuje, że osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać informacje dotyczące NWZ, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ oraz projekty uchwał w siedzibie spółki przy al. Ujazdowskich 6A, w Warszawie oraz na stronie internetowej Spółki: www.ibsystem.pl

Wszelkie żądania, zgłoszenia, zawiadomienia związane z NWZ lub inne dokumenty składane przez akcjonariuszy lub pełnomocników w wersji pisemnej powinny być dokonywane na adres: Calatrava Capital S.A., al. Ujazdowskie 6A, 00-461 Warszawa, a w postaci elektronicznej na adres: biuro_zarzadu@ibsystem.pl.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem, należy stosować przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Calatrava Capital S.A.

Zarząd Calatrava Capital S.A. informuje, że na dzień ogłoszenia zwołania NWZ ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Spółkę wynosi 142.925.000 (Słownie: sto czterdzieści dwa miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk i odpowiada to liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Zarząd Calatrava Capital S.A. rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwał kluczowych dla realizacji strategii Spółki - emisji warrantów zamiennych na akcje kierowanych do funduszu po cenie nie niższej niż 50 gr, zwiększenia puli emisji obligacji oraz zmiany parametrów skupu akcji własnych tj. okresu skupu i maksymalnej ceny skupu. Możliwość realizacji podjętej w lipcu 2010 roku uchwały przewidującej przeprowadzenie skupu akcji własnych do końca 2011 roku za cenę jednostkową akcji nie wyższą niż 50 groszy, w kontekście osiąganych przez spółkę wyników, jest obecnie mało prawdopodobna. Kierując się tym względem proponowana zmiana zakłada wydłużenie skupu do końca 2012 roku oraz podniesienie ceny jednostkowej skupu do nie wyższej niż 75 groszy.

 


Projekty uchwał NWZ:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 24 listopada 2010 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera ............................................. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 24 listopada 2010 r.
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: ………………………….
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 24 listopada 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 24 listopada 2010 r. w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 5 w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 maja 2010 r., oraz ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowej uchwały.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 6 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 maja 2010 r., zmienionej uchwałą nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lipca 2010 r., oraz ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowej uchwały.
8. Powzięcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.
10. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lipca 2010 r. w przedmiocie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 24 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie
z dnia 11 maja 2010 r.
oraz ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowej uchwały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło:

1. zmienić treść uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2010 r., w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje nowej serii z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunków zamiany, w ten sposób, że:
1) dotychczasowy § 1 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Emituje się nie więcej niż 500 (słownie: pięćset) Obligacji na okaziciela ("Obligacje"), zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela Spółki serii T.”
2) dotychczasowy § 1 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Łączna wartość nominalna emisji Obligacji będzie nie wyższa niż 50.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych.”
3) dodaje się w § 1 ust. 12 następującej treści:
„Warunkiem dojścia emisji danej serii do skutku będzie subskrybowanie co najmniej 1 (jednej) obligacji danej serii.”
4) dotychczasowy § 2 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Cena zamiany Obligacji na Akcje wynosi 0,50 złotych, co oznacza, że Obligatariusz będzie uprawniony do objęcia w zamian za 1 Obligację 200.000 akcji Spółki serii T.”
5) dodaje się w § 2 ust. 5 następującej treści:
„W wyniku zamiany Obligacji na Akcje kapitał zakładowy spółki zostanie powiększony o kwotę nie większą niż 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych.”
6) dotychczasowy § 3 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji jest uprawniony do określenia niewymienionych w niniejszej uchwale warunków emisji Obligacji w tym: podziału emisji Obligacji na serie, maksymalnej liczby Obligacji w danej serii, celów emisji, terminów wykupu poszczególnych serii przypadających nie później niż 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od dnia emisji obligacji. Upoważnia się także Zarząd Spółki do określenia innych, nie opisanych w niniejszej uchwale warunków emisji Obligacji, a także do dokonania przydziału Obligacji.”

2. ustalić tekst jednolity uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2010 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lipca 2010 r. oraz uchwały nr 4 ust. 1 powziętej w dniu dzisiejszym, o następującej treści:

§ 1
1. Emituje się nie więcej niż 500 (słownie: pięćset) Obligacji na okaziciela ("Obligacje"), zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela Spółki serii T.
2. Łączna wartość nominalna emisji Obligacji będzie nie wyższa niż 50.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych.
3. Obligacje mogą być emitowane w seriach.
4. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) złotych.
5. Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień przydziału Obligacji.
6. Obligacje będą posiadały formę dokumentu określonego w art. 5 ust. 1 ustawy o obligacjach.
7. Spółka prowadzić będzie rejestr Obligacji. Zasady prowadzenia rejestru ustali Zarząd Spółki w formie regulaminu.
8. Obligacje będą niezabezpieczone.
9. Obligacje zostaną zaoferowane dla inwestorów w trybie art. 9 pkt.3) ustawy o obligacjach, w sposób ustalony przez Zarząd Spółki.
10. Cena emisyjna jednej Obligacji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej. Przy ustalaniu ceny emisyjnej Obligacji należy uwzględnić cenę rynkową akcji, koniunkturę rynkową i skonsolidowany zysk Spółki.
11. Termin wykupu obligacji ustala się na okres nie dłuższy niż 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od dnia emisji obligacji.
12. Warunkiem dojścia emisji danej serii do skutku będzie subskrybowanie co najmniej 1 (jednej) obligacji danej serii.
§ 2
1. Posiadaczowi Obligacji przysługuje prawo do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w zamian za posiadane Obligacje.
2. Cena zamiany Obligacji na Akcje wynosi 0,50 złotych, co oznacza, że Obligatariusz będzie uprawniony do objęcia w zamian za 1 Obligację 200.000 akcji Spółki serii T.
3. Terminy i szczegółowe warunki zamiany Obligacji na akcje Spółki zostaną określone przez Zarząd Spółki w uchwale określającej warunki emisji Obligacji.
4. Zamiana Obligacji na akcje Spółki dokonywana będzie na podstawie pisemnych oświadczeń posiadaczy Obligacji. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału zakładowego w sposób zgodny z art. 452 ust. 4 kodeksu spółek handlowych.
5. W wyniku zamiany Obligacji na Akcje kapitał zakładowy spółki zostanie powiększony o kwotę nie większą niż 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych.
§ 3
1. Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji jest uprawniony do określenia niewymienionych w niniejszej uchwale warunków emisji Obligacji w tym: podziału emisji Obligacji na serie, maksymalnej liczby Obligacji w danej serii, celów emisji, terminów wykupu poszczególnych serii przypadających nie później niż 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od dnia emisji obligacji. Upoważnia się także Zarząd Spółki do określenia innych, nie opisanych w niniejszej uchwale warunków emisji Obligacji, a także do dokonania przydziału Obligacji.
2. Zarząd Spółki może w drodze uchwały określającej warunki emisji Obligacji przewidzieć możliwość wcześniejszego wykupu obligacji i określić przypadki, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu obligacji oraz określić świadczenia pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób ich wyliczenia.
§ 4
1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Obligacji zamiennych na akcje Spółki, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Obligacji zamiennych na akcje Spółki. Opinia Zarządu Spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie emisji Obligacji zamiennych na akcje Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest potrzebą pozyskania przez Spółkę niezbędnego kapitału dla pomyślnego zakończenia podjętych procesów restrukturyzacyjnych oraz umożliwi podjęcie działań inwestycyjnych mających wpływ na rozwój działalności grupy kapitałowej.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5 NWZ z dnia 11 maja 2010 r.
Opinia Zarządu
w sprawie: pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Obligacji zamiennych na akcje Spółki

Celem nadrzędnym emisji Obligacji jest pozyskanie środków finansowych dla zakończenia podjętych procesów restrukturyzacyjnych oraz planów rozwojowych grupy kapitałowej. Środki finansowe uzyskane z emisji Obligacji powiększą w znaczący sposób środki własne Spółki pozyskiwane ze sprzedaży zbędnych nieruchomości, co umożliwi realizację zamierzonych procesów inwestycyjnych wpływających na rozwój działalności grupy kapitałowej, w tym na akwizycję spółek odpowiadających przyjętej strategii. Oferta objęcia Obligacji będzie skierowana przez Zarząd do znaczących inwestorów zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki. W ocenie Zarządu pozyskanie przez Spółkę kapitału poprzez emisję Obligacji zamiennych na akcje jest najkorzystniejszym sposobem pozyskania niezbędnych środków finansowych na korzystnych warunkach. W związku z powyższym, Zarząd Spółki wnosi o przyjęcie uchwały o emisji Obligacji zamiennych na akcje z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, gdyż jest to w interesie Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 24 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie
z dnia 11 maja 2010 r. zmienionej uchwałą nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lipca 2010 r.
oraz ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowej uchwały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło:

1. zmienić treść uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmienionej uchwałą nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lipca 2010 r., w ten sposób, że:
1) dotychczasowy § 1 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„W celu przyznania praw do objęcia akcji Spółki przez posiadaczy Obligacji zamiennych na akcje zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2010 roku, z późniejszymi zmianami, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 100.000.000 (słownie: stu milionów) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) groszy każda.”
2) skreśla się treść § 1 ust. 4
3) zmienia się numerację następujących ustępów § 1:
dotychczasowy ust. 5 oznaczono jako ust.4
dotychczasowy ust. 6 oznaczono jako ust. 5
dotychczasowy ust. 7 oznaczono jako ust. 6
4) dotychczasowa treść zdania pierwszego załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest zobowiązaniem Spółki do wydania wszystkich emitowanych akcji w ilości 100.000.000 dla Obligatariuszy posiadających obligacje zamienne na akcje Spółki.”

2. ustalić tekst jednolity uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2010 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lipca 2010 r. oraz uchwały nr 4 ust. 1 powziętej w dniu dzisiejszym, o następującej treści:

§ 1
1. W celu przyznania praw do objęcia akcji Spółki przez posiadaczy Obligacji zamiennych na akcje zgodnie z uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2010 roku, z późniejszymi zmianami, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 100.000.000 (słownie: stu milionów) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) groszy każda.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji Spółki następuje z chwilą wykonania przez posiadacza Obligacji przysługującego mu prawa do objęcia akcji Spółki na warunkach określonych w niniejszej uchwale i warunkach emisji Obligacji.
3. Prawo do objęcia akcji Spółki, przysługujące posiadaczom Obligacji, będzie mogło być wykonane w terminie nie późniejszym niż dzień wykupu Obligacji zamiennych danej serii.
4. Akcje Spółki objęte w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będą uczestniczyły w dywidendzie według następujących zasad. W stosunku do akcji, które zostaną wydane najpóźniej w dniu ustalenia prawa do dywidendy, będzie przysługiwała dywidenda za rok obrotowy poprzedzający wydanie akcji. Natomiast akcje wydane po dniu ustalenia prawa do dywidendy, będą uczestniczyły w dywidendzie za rok obrotowy, w którym zostały wydane.
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji Spółki na rzecz posiadaczy Obligacji.
6. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, do zawarcia umowy o rejestrację akcji Spółki nowych emisji w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW w Warszawie.
§ 2
W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji Spółki, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Opinia Zarządu Spółki stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.


Załącznik nr 1 do uchwały nr 6 NWZ z dnia 11 maja 2010 r.
Opinia Zarządu w sprawie:
pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uzasadnione jest zobowiązaniem Spółki do wydania wszystkich emitowanych akcji w ilości 100.000.000 dla Obligatariuszy posiadających obligacje zamienne na akcje Spółki. Zgodnie z art. 448 § 4 KSH podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu objęcia akcji Spółki przez Obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje, może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Na podstawie art. 23 ustawy o obligacjach uchwała o emisji Obligacji zamiennych na akcje powinna wyłączyć prawo poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki wnosi o pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki, emitowanych na podstawie powyższej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 24 listopada 2010 r.
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448-458 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1
1. Uchwala się emisję do 100.000.000 (stu milionów) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E, uprawniających do objęcia nie więcej niż 100.000.000 (stu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt setnych) złotych każda, co będzie następować w drodze subskrypcji prywatnej, w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego („Warranty Subskrypcyjne”).
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie materialnej jako imienne papiery wartościowe i nie będą podlegać zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w jednej serii 100.000.000 (stu milionów) Warrantów Subskrypcyjnych Serii E, każdy uprawniający do objęcia 1 akcji serii U w terminie do ……………… roku.
4. Warranty Subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce. Spółka będzie prowadzić rejestr warrantów, w którym ewidencjonuje się wyemitowane Warranty Subskrypcyjne.
5. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do ……………………………………………………………………………. („Uprawniony”).
6. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
7. Prawa do objęcia akcji Serii U wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia …………………… roku. Upoważnia się Zarząd do wydania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji serii U w terminie wskazanym ust. 11 niniejszego paragrafu Uchwały.
8. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji serii U nie zostało zrealizowane w terminie określonym w ust. 7 powyżej, wygasają.
9. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne.
10. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz Uprawionego wskazanego w ust. 5 powyżej, w tym do określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych, w tym szczegółowej treści odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.
11. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po otrzymaniu przez Spółkę postanowienia sądu rejestrowego o rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego na mocy niniejszej Uchwały i zostaną zaoferowane Uprawnionemu w dniu ich emisji.
12. Prawo do objęcia akcji będzie mogło być realizowane, począwszy od dnia, w którym nastąpi objęcie Warrantów subskrypcyjnych przez Uprawnionego.
§ 2
1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) złotych poprzez emisję nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 0,50 (pięćdziesiąt setnych) złotych każda („Akcje serii U”) w ramach kapitału warunkowego.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji serii U posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych serii E, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji serii U w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie wskazanym w § 1 ust. 7 niniejszej Uchwały.
3. Akcje serii U obejmowane w wyniku wykonania prawa ich objęcia przez posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych, który złoży pisemne oświadczenie o objęciu Akcji serii U zgodnie z art. 451§ 1 Kodeksu spółek handlowych i zapłaci cenę emisyjną Akcji Serii U.
4. Każda z Akcji serii U będzie uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
1) w przypadku, gdy Akcje serii U zostaną wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok obrotowy, w którym doszło do ich objęcia,
2) w przypadku, gdy Akcje serii U zostaną wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
5. Jeżeli Akcje serii U zostaną zdematerializowane, to przez „wydanie Akcji”, o którym mowa w ust.3 powyżej, rozumie się zapisanie Akcji serii U na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji serii U na rzecz posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych serii E, w szczególności:
1) upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania podziału Akcji serii U na transze oraz dokonywania przesunięć Akcji serii U pomiędzy transzami,
2) określenia ceny emisyjnej dla Akcji serii U oferowanych w kolejnych transzach,
3) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 kodeksu spółek handlowych,
4) wszelkich czynności faktycznych i prawnych czynności do wykonania postanowień niniejszego paragrafu.
§ 3
W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii U oraz Warrantów Subskrypcyjnych serii E, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji serii U oraz Warrantów Subskrypcyjnych serii E, a także zasady ustalenia ceny emisyjnej, która to opinia stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4
1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), akcji zwykłych na okaziciela serii U, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności z tym związanych.
2. Postanawia się o dematerializacji Akcji serii U, o których mowa w ust. 1 oraz upoważnia się Zarząd do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii U w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z ich dematerializacją.
§ 5
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia z uwzględnieniem przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6 NWZ z dnia 24 listopada 2010 r.
Opinia Zarządu
w sprawie pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji serii U oraz Warrantów Subskrypcyjnych oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii U
w związku z planowanych warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

Proponowane przez Zarząd warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego i emisja Akcji serii U, jak też emisja Warrantów Subskrypcyjnych serii E pozostają w bezpośrednim związku z zawarciem w dniu ……………………… 2010 roku umowy inwestycyjnej z ………………………………………………………………………………………(„Inwestor”). O podpisaniu listu intencyjnego z Inwestorem, a następnie o zawarciu oraz warunkach umowy inwestycyjnej Spółka informowała rynek raportami bieżącymi nr 79/2010 z dnia 7pździernika 2010 roku oraz nr …………../2010 z dnia ……………… 2010 roku.
Inwestor wyraził gotowość obejmowania w transzach nowoutworzonych akcji CALATRAVA CAPITAL S.A. w ciągu ………lat od podpisania właściwej umowy inwestycyjnej, za łączną kwotę 50.000.000 złotych. Cena emisyjna Akcji serii U obejmowanych w transzach będzie za każdym razem określana ………………………………………………………………………………………………………….
Inwestor jest funduszem inwestycyjnym …………………………………………………………….
Wnioskowane przez Zarząd wyłączenie w całości prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom leży w interesie Spółki i jest podyktowane chęcią związania ze Spółką inwestora o ustalonej renomie oraz deklarującego uczestnictwo w Spółce w dłuższym okresie, który zapewni Spółce środki finansowe umożliwiające rozpoczęcie nowych inwestycji, jak również pozwoli na wykorzystanie wiedzy i doświadczenia Inwestora w zakresie inwestycji w wysokie technologie.
Z tych też względów Zarząd wnioskuje o wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w zakresie emisji akcji serii U, jak też emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii E.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 24 listopada 2010 r.
w przedmiocie zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 448-454 w związku z art. 431 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych, uchwala co następuje:
1. W związku ze zmianą uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonaną na podstawie uchwały nr 5 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oraz w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie uchwały nr 6 podjętej przez niniejsze Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy Artykuł 8a otrzymuje następujące brzmienie:
§ 8a
1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 100.000.000,00 (słownie: sto milionów) złotych i dzieli się na nie więcej niż:
a) 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) groszy każda,
b) 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) groszy każda,
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 a) jest przyznanie praw do objęcia akcji Spółki serii T Obligatariuszom Obligacji zamiennych na akcje wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 maja 2010 roku, z późniejszymi zmianami.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 8a ust. 1 b) jest przyznanie praw do objęcia akcji Spółki serii U posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii E emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 listopada 2010 roku.
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii T będą Obligatariusze, o których mowa w ust. 2, a prawo objęcia akcji może być wykonywane nie później niż w ciągu 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od dnia emisji obligacji.
5. Uprawnionymi do objęcia akcji serii U będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3, a prawo objęcia akcji może być wykonywane nie później niż do dnia …………………….. .

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą od dnia zarejestrowania zmiany statutu przez sąd.


Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 24 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie
z dnia 22 lipca 2010 r.
oraz ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowej uchwały

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło:

1. zmienić treść uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lipca 2010 r., w przedmiocie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, w ten sposób, że:
1) dotychczasowy § 1 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Akcje zostaną nabyte za łączną kwotę nie wyższą niż 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych), przy czym wynagrodzenie za jedną Akcję ustala się na kwotę nie wyższą niż 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy).”
2) dotychczasowy § 1 ust. 1 pkt. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Upoważnienie do skupu akcji własnych w celu umorzenia zostaje udzielone Zarządowi na okres do 31 grudnia 2012 roku. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji zostanie ustalony przez Zarząd.

2. ustalić tekst jednolity uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 maja 2010 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 8 ust. 1 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o następującej treści:

§1
Działając na podstawie art. 359 § 1 i art. 362 § 1 pkt. 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, widząc celowość skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia (zwane dalej Akcje), na następujących zasadach:
1). Akcje zostaną nabyte za łączną kwotę nie wyższą niż 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych), przy czym wynagrodzenie za jedną Akcję ustala się na kwotę nie wyższą niż 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy).
2). Nabycie akcji własnych może nastąpić w szczególności poprzez:
a. składanie zleceń maklerskich,
b. zawieranie transakcji pakietowych,
c. zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym,
d. ogłoszenie wezwania.
3). Upoważnienie do skupu akcji własnych w celu umorzenia zostaje udzielone Zarządowi na okres do 31 grudnia 2012 roku. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji zostanie ustalony przez Zarząd.
4). Zarząd jest upoważniony do wykorzystania środków Spółki do przeprowadzenia skupu Akcji własnych w celu umorzenia do kwoty nie wyższej niż 15.200.000,00 zł (piętnaście milionów dwieście tysięcy złotych).
5). Walne Zgromadzenie w celu wykonania powyższych postanowień niniejszej uchwały, upoważnia Zarząd do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu Akcji w drodze wezwania oraz określenia pozostałych warunków niezbędnych do przeprowadzenia skupu.
2. Ponadto Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia wszelkich pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w ust. 1 pkt 1-5 powyżej.

§2

Po upływie ustalonego przez Zarząd, zgodnie z §1 ust. 1 pkt. 3) niniejszej uchwały, terminu zakończenia skupu Akcji własnych Spółki w celu dobrowolnego ich umorzenia, Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od tego terminu, Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki w trybie art. 359 § 2 oraz art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Podstawa prawna: art. 38.1 pkt 1 RMF

Powrót