Raport biezacy 3/2011

14.01.2011

Zarząd Spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 75/2010 informuje, że pomimo zachowania należytej staranności stron, nie zakończono w ustalonym terminie tj. do dnia 31 grudnia 2010 r. negocjacji z Panem Piotrem Kijkowskim, dotyczących ostatecznej treści umowy zakupu nie mniej niż 51.337.500 akcji spółki BIOCOL S.A. stanowiących na dzień podpisania listu 52,65% kapitału zakładowego oraz dających prawo do 52,65% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOCOL S.A.
Negocjacje będą podjęte i w dobrej wierze kontynuowane przez spółkę Grupy Kapitałowej Calatrava Capital S.A. - Kolgard-Oil Sp. z o.o.

 

Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Powrót