Raport bieżący 7/2011

25.01.2011

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. w Warszawie informuje, że wszyscy obligatoriusze, którzy posiadali obligacje na okaziciela serii J zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii T, tj. 140 obligacji o łącznej wartości nominalnej 14.000.000 zł dokonali zamiany obligacji na akcje Emitenta.
Zgłoszenie o podwyższeniu kapitału zakładowego w wyniku dokonania zamiany obligacji na akcje zostanie złożone w dniu 28 stycznia 2011 r. W zamian za obligacje zostanie wydanych 28.000.000 akcji. Wszystkie wyemitowane dotychczas obligacje zamienne na akcje serii J zostały zamienione na akcje.
Po dokonaniu zamiany obligacji struktura kapitału zakładowego Emitenta jest następująca:
- kapitał zakładowy: 96.662.500 zł
- ogólna liczby głosów na walnym zgromadzeniu: 193.325.000
- udział nowych akcji w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta wynosi: 14,48%.

Podstawa prawna: § 16 ust. 3 RMF

Powrót