Raport bieżący 42/2011

20.07.2011

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka), podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19 lipca Spółka uzyskała informację o zarejestrowaniu w dniu 15 lipca 2011 roku przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, akcji nowej emisji spółki Genesis Energy S.A. objętych przez spółkę zależną od Emitenta - CALATRVA CAPITAL Fund (CY) Ltd, z siedzibą w Larnaca / Cypr, w związku z czym CALATRVA CAPITAL Fund (CY) Ltd stała się właścicielem 47.995.520 akcji Genesis Energy S.A. Akcje stanowią 52,17% udziału w kapitale oraz głosach spółki Genesis Energy S.A.
Akcje zostały objęte po wartości nominalnej tj. 0,5 PLN za 1 akcję, łączna wartość nabycia wyniosła 23.997.760 PLN.

Charakter powiązań – dwaj członkowie Rady Nadzorczej Emitenta są członkami Rady Nadzorczej spółki Genesis Energy S.A. oraz Prezes Zarządu Emitenta jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Genesis Energy S.A.

Nabycie aktywów zostało uznane za znaczące ponieważ ich wartość przewyższa 10% kapitałów własnych Emitenta.

Źródło finansowania – środki własne.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1 RMF

Powrót