Raport bieżący 47/2011

06.09.2011

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte i poddane pod głosowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 5 września 2011 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 RMF

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 05 września 2011 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego
„Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.”
• w głosowaniu wzięło udział 30.899.506 akcji – 15,98 % kapitału zakładowego, z których oddano 30.899.506 ważnych głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 30.899.506 głosów,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 05 września 2011 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
„§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera Stanisława Kosuckiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”
• w głosowaniu wzięło udział 30.899.506 akcji – 15,98 % kapitału zakładowego, z których oddano 30.899.506 ważnych głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 30.899.506 głosów,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 05 września 2011 r.
w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej
„§1.
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.” -
§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

• w głosowaniu wzięło udział 30.899.506 akcji – 15,98 % kapitału zakładowego, z których oddano 30.899.506 ważnych głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 30.899.506 głosów,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 05 września 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
„§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 05 września 2011 r. w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
6. Powzięcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia akcji Spółki nabytych w ramach programu skupu akcji własnych w celu umorzenia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy poręczenia.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.
• w głosowaniu wzięło udział 30.899.506 akcji – 15,98 % kapitału zakładowego, z których oddano 30.899.506 ważnych głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 30.899.506 głosów,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 05 września 2011 r.
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 ksh
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 362 § 2 pkt. 3 w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§1
1. Tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 1.318.000 (słownie: jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy) złotych z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych, na podstawie upoważnienia NWZ udzielonego w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Ksh.
2. Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi poprzez przeniesienie kwoty 1.318.000 (słownie: jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy) złotych z kapitału zapasowego Spółki zgodnie wymogami art. 348 § 1 Ksh.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
• w głosowaniu wzięło udział 30.899.506 akcji – 15,98 % kapitału zakładowego, z których oddano 30.899.506 ważnych głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 30.899.506 głosów,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 05 września 2011 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych
na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8. ksh
„§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:
Spółka może nabywać akcje, w pełni pokryte, w celu dalszej odsprzedaży, według poniższych zasad:
1. łączna wartość nominalna nabywanych akcji, wraz z akcjami posiadanymi przez Spółkę, nabytymi wcześniej nie przekroczy 20% wartości kapitału zakładowego Spółki,
2. minimalna wartość zapłaty za jedną akcję wynosić będzie 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) a cena maksymalna nie może przekroczyć 1 zł (słownie: jeden złoty),
3. łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje nie będzie większa niż wysokość kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel zgodnie z uchwałą nr 5 niniejszego Zgromadzenia,
4. akcje mogą być, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki oraz domów maklerskich,
5. nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych,
6. nie wyklucza się nabywania akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki,
7. upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 5 września 2011 r. do dnia 5 września 2013 r.
§2
Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
• w głosowaniu wzięło udział 30.899.506 akcji – 15,98 % kapitału zakładowego, z których oddano 30.899.506 ważnych głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 30.899.506 głosów,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 05 września 2011 r.
w sprawie zmiany przeznaczenia akcji Spółki nabytych w ramach programu skupu akcji własnych w celu umorzenia
㤠1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanowiło dokonać zmiany przeznaczenia 300.039 (słownie: trzysta tysięcy trzydzieści dziewięć) sztuk akcji Spółki nabytych w ramach programu skupu akcji własnych w celu umorzenia na podstawie uchwały nr 6 z dnia 22 lipca 2010 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 22 ZWZ z dnia 29 czerwca 2011 r.), w ten sposób, że zezwala na dalszą odsprzedaż przedmiotowych akcji.
§2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do wszelkich czynności niezbędnych do sprzedaży akcji, o których mowa w § 1 powyżej, w tym do ustalenia jej warunków.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
• w głosowaniu wzięło udział 30.899.506 akcji – 15,98 % kapitału zakładowego, z których oddano 30.899.506 ważnych głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 30.899.506 głosów,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z dnia 05 września 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy poręczenia
㤠1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia nie podejmować uchwały w sprawie objętej pkt 9) porządku obrad wobec faktu, iż do dnia dzisiejszego nie wpłynął do Zarządu Spółki jakikolwiek wniosek o zawarcie umowy poręczenia na rzecz członka organu spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
• w głosowaniu wzięło udział 30.899.506 akcji – 15,98 % kapitału zakładowego, z których oddano 30.899.506 ważnych głosów,
• za przyjęciem uchwały oddano 30.899.506 głosów,
• przeciw oddano 0 głosów,
• wstrzymało się 0 głosów.

Powrót