Raport bieżący 16/2005

04.05.2005

ódź, dnia 27.04.2005

Invar & Biuro System S.A. przekazuje uzupełnienie treści dodatkowych not objaśniających (Informacje o sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej) w rocznym, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym spółki za 2004 rok. Uzupełnienie dotyczy okresu porównawczego tzn. 2003 roku w punktach 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, oraz jest uzupełnione w punkcie 10 o imienne podanie wysokości świadczeń dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta.

(Treść raportu do pobrania poniżej)

Raport bieżący 16 - korekta SA-RS 2004.doc

Powrót