Raport bieżący 70/2011

10.10.2011

Zawiadomienie o zmniejszeniu zaangażowania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Calatrava Capital S.A.

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10.10.2011 r. Spółka została powiadomiona przez Pana Dariusza Wiśniewskiego, o obniżeniu zaangażowania w akcje Spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. poniżej progu 5%.

Obniżenie zaangażowania nastąpiło w wyniku sprzedaży w transakcjach giełdowych w dniu 4 października 2011 r, 5.329.534 akcji Emitenta przez Bank, na podstawie umowy kredytowej zawartej pomiędzy Bankiem, a Panem Dariuszem Wiśniewskim.

Przed dokonaniem transakcji Pan Dariusz Wiśniewski posiadał  12.530.451 akcji, które stanowiły 6,48% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Obecnie Pan Dariusz Wiśniewski posiada 7.200.917 akcji Spółki Calatrava Capital S.A., które stanowią 3,72% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Powrót