Raport bieżący 8/2012

01.03.2012

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 1 marca 2012 roku Spółka została powiadomiona przez Pana Pawła Narkiewicza o zbyciu przez niego w dniu 24 lutego 2012 roku, 10 mln akcji serii W Spółki CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie i tym samym obniżone zostało zaangażowanie Pana Pawła Narkiewicza poniżej progu 33%; przez co spełniony został przez niego wymóg art. 73 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

 

Przed zawarciem transakcji Pan Paweł Narkiewicz zgodnie z raportem z dnia 23 stycznia 2012 roku o numerze 4/2012, posiadał 83.997.320 akcji CALATRAVA CAPITAL S.A., które stanowiły 34,52% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przekroczenie progu 33% nastąpiło w wyniku zamiany obligacji zamiennych serii C na akcje serii W, przy cenie konwersji 0,50 PLN.

 

Akcje zostały zbyte w wyniku zawarcia umowy poza rynkiem regulowanym. Cena zbycia jest równa cenie konwersji i wynosi 0,50 PLN.

 

 

Obecnie Pan Paweł Narkiewicz posiada 73.997.320 akcji, które stanowią 30,41% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

 

 

Podstawa prawna:  art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie, art. 70 ustawy o ofercie publicznej.

Powrót