Raport bieżący 10/2012

17.05.2012

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu nr 9/2011 z 23 kwietnia 2012 roku, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16 maja 2012 roku Emitent zawarł ramową umowę sprzedaży 9.554.000 akcji PC Guard S.A., które stanowią 31,13% udziału w kapitale oraz głosach na Walnym Zgromadzeniu PC Guard S.A. Stroną umowy jest spółka MNI S.A., która występuje jako główny inwestor – akcje zostaną zbyte na rzecz MNI S.A. lub podmiotów przez nią wskazanych. Ponadto, zgodnie z zapisami Umowy Ramowej, MNI nabędzie również 11.661.408 warrantów na akcje spółki PC Guard S.A.

Łączna cena pakietu akcji została ustalona na poziomie 17 mln PLN, a cena za jedną akcję na poziomie 1,78 PLN. Wartość ewidencyjna przedmiotowych akcji w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 10,99 mln PLN. Emitent po przeprowadzeniu wszystkich transakcji w ramach przedmiotowej Umowy Ramowej, zrealizuje zysk w wysokości ok. 6 mln PLN.

Wszystkie akcje zostaną zbyte w ramach transakcji przeprowadzonych poza sesjami giełdowymi. Sprzedaż wszystkich akcji zostanie zrealizowana najpóźniej do dnia 31 lipca 2012 roku. Emitent będzie informował o realizacji Umowy Ramowej zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Emitent uznał informację za istotną dla akcjonariuszy z uwagi na wartość posiadanego pakietu akcji PC Guard S.A. oraz udział jaki stanowi pakiet akcji w głosach i kapitale PC Guard S.A.

 

 

Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 56.1.1 Ustawy o ofercie

Powrót