Raport bieżący 16/2012

01.06.2012

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 29 czerwca 2012 r. na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie spółki w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 6A, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;

c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Calatrava Capital S.A. za rok obrotowy 2011;

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Calatrava Capital S.A. za rok obrotowy 2011;

e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011;

f) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2011;

g) pokrycia straty za 2011 rok;

h) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011;

i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;

j) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 roku w przedmiocie emisji obligacji zamiennych na akcje nowej serii z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu oraz ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowej uchwały.

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. 13 czerwca 2012 roku. Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusz powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ (tj. nie później niż 14 czerwca 2012 r.) od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:
1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
2. liczbę akcji,
3. rodzaj i kod akcji,
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
5. wartość nominalną akcji,
6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
8. cel wystawienia zaświadczenia,
9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
Na żądanie akcjonariusza w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 6A na trzy dni przed odbyciem NWZ, tj. od dnia 26 czerwca 2012 r. Akcjonariusz może przeglądać listę w Biurze Zarządu Spółki oraz żądać przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który ma być przesłana.

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pełnomocnictwa oraz skan dokumentów pozwalających zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika, pocztą elektroniczną na adres biuro_zarzadu@calatravacapital.pl najpóźniej w dniu poprzedzającym wyznaczony termin odbycia NWZ, tj. do dnia 28 czerwca 2012 r. Po przybyciu na ZWZ a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. do dnia 8 czerwca 2012 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie na adres: Calatrava Capital S.A., Aleje Ujazdowskie 6A lub pocztą elektroniczną na adres: biuro_zarzadu@calatravacapital.pl Zarząd niezwłocznie, nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. do dnia 11 czerwca 2012 r. ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce pisemnie na adres: Calatrava Capital S.A., Aleje Ujazdowskie 6A lub pocztą elektroniczną na adres: biuro_zarzadu@calatravacapital.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej: www.calatravacapital.pl.

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ.

Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających akcjonariuszom uczestnictwo w ZWZ, wypowiadanie się w trakcie ani wykonywanie prawa głosu na ZWZ drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 4022 § 5 KSH Spółka informuje, że osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać informacje dotyczące ZWZ, pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ oraz projekty uchwał w siedzibie spółki przy Alejach Ujazdowskich 6A oraz na stronie internetowej Spółki: www.calatravacapital.pl.

Wszelkie żądania, zgłoszenia, zawiadomienia związane z ZWZ lub inne dokumenty składane przez akcjonariuszy lub pełnomocników w wersji pisemnej powinny być dokonywane na adres: Calatrava Capital S.A. Aleje Ujazdowskie 6A, a w postaci elektronicznej na adres: biuro_zarzadu@calatravacapital.pl.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem, należy stosować przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Calatrava Capital S.A.

Zarząd Calatrava Capital S.A. informuje, że na dzień ogłoszenia zwołania ZWZ ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Spółkę wynosi 243.325.000 (Słownie: dwieście czterdzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk i odpowiada to liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.


Projekty uchwał ZWZ:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera ............................................. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: ………………………….

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 29 czerwca 2012 r. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011.

7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2011, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2011 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;

c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Calatrava Capital S.A. za rok obrotowy 2011;

d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Calatrava Capital S.A. za rok obrotowy 2011;

e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011;

f) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2011;

g) pokrycia straty za 2011 rok;

h) udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011;

i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011;

j) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 roku w przedmiocie emisji obligacji zamiennych na akcje nowej serii z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu oraz ustalenia tekstu jednolitego przedmiotowej uchwały.

9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej „Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §14 Statutu Calatrava Capital Spółka Akcyjna w Warszawie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Calatrava Capital Spółka Akcyjna w Warszawie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. obejmujące:

· wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

· bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 183 421 475,58 zł,

· rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w kwocie 13 952 393,42 zł,

· zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 456 068,60 zł,

· sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 114 259,46 zł,

· dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania zarządu
z działalności grupy kapitałowej
Calatrava Capital S.A. za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Calatrava Capital za rok obrotowy 2011.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej
Calatrava Capital S.A. za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Calatrava Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Calatrava Capital za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. obejmujące:

· wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

· skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 208 607 055,03 zł,

· skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie 29 087 303,41 zł.,

· zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 34 730 812,87 zł.,

· skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 467 303,67zł.,

· dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z badania sprawozdania zarządu Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej I Calatrava Capital S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Calatrava Capital S.A. za 2011 rok.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie: pokrycia straty za 2011 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Calatrava Capital Spółka Akcyjna uchwala, że strata netto za rok 2011 w wysokości 13 952 393,42 zł, zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11

Powrót