Raport bieżący 69/2012

21.12.2012

CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 grudnia 2012 roku Spółka została powiadomiona przez Pana Dariusza Wiśniewskiego, że na podstawie umowy pożyczki z dnia 13 grudnia 2012 roku oraz w ramach transakcji pozasesyjnej z dnia 19 grudnia 2012 roku, Pan Dariusz Wiśniewski nabył łącznie 8.468.000 akcji Calatrava Capital S.A. i tym samym przekroczył próg 10% udziału w głosach i kapitale podstawowym Emitenta.

Przed dokonaniem powyższych operacji Pan Dariusz Wiśniewski posiadał 49.769.460 akcji, które stanowiły  9,95% udziału w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym Emitenta.

Obecnie Pan Dariusz Wiśniewski posiada 58.237.460 akcji, które stanowią  11,65% udziału w ogólnej liczbie głosów oraz w kapitale zakładowym Emitenta.

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie

Powrót