Raport bieżący 11/2013

06.02.2013

CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w wyniku zawarcia umowy cywilno-prawnej Spółka zbyła 2.705.951 akcji własnych, o łącznej wartości nominalnej 1.352.975,50 PLN („Akcje”). Akcje stanowią 0,54% kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Średnia cena zakupu wyniosła 0,50 PLN.

Akcje zostały nabyte na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 września 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych celem dalszej odsprzedaży.


Obecnie CALATRAVA CAPITAL S.A. posiada łącznie 1.339.039 akcji własnych, które stanowią 0,27% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

Powrót