Raport bieżący 29/2013

02.07.2013

Spółka CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 lipca 2013 roku otrzymała od spółki zależnej Calatrava Capital Fund (CY) LTD informację o zbyciu aktywów o znacznej wartości. Przedmiotem transakcji jest łącznie 13.500.000 akcji spółki Mostostal Export S.A. o wartości nominalnej 0,50 PLN każda. Akcje stanowią 4,93% udziału w kapitale oraz 4,89% w łącznej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Mostostal Export S.A. Akcje zostały zbyte w dniu 1 lipca 2013 roku na podstawie umowy pożyczki. Łączna wartość transakcji wyniosła 2.700.000,00 PLN, stroną umowy pożyczki jest osoba fizyczna. Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i nabywcami przedmiotowych aktywów.

Aktywa zostały uznane za znaczące z uwagi na ich wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5.1.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Powrót