Raport bieżący 38/2013

29.07.2013

CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku z rozwiązaniem w dniu 29 lipca 2013 roku umowy pożyczki akcji z dnia 5 lutego 2013 roku, zmniejszył się stan posiadania akcji własnych Emitenta o 738.961 akcji o łącznej wartości nominalnej 369.480,50 PLN („Akcje”). Akcje stanowią 0,15% kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Przedmiotowe akcje, zostały nabyte na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych celem umorzenia z późniejszymi zmianami, następnie Walne Zgromadzenie uchwałą nr 18 z dnia 17 czerwca 2013 roku, zmieniło przeznaczenie skupionych akcji zezwalając na ich dalszą odsprzedaż.Obecnie CALATRAVA CAPITAL S.A. posiada łącznie 1.339.039 akcji własnych, które stanowią 0,27% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

Powrót