Raport bieżący 16/2015

21.04.2015

Spółka CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 kwietnia 2015 roku otrzymała zawiadomienie od Pani Danuty Rączkowskiej o obniżeniu zaangażowania w ogólnej liczbie głosów Emitenta. Zawiadamiająca poinformowała iż w wyniku transakcji zawartych w dniu 17 kwietnia 2015 roku zbyła na rynku regulowanym bezpośrednio 155.073 akcji Spółki Calatrava Capital S.A. stanowiących 3,01% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do oddania 155.073 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,01% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed dokonaniem transakcji o której mowa powyżej Pani Danuta Rączkowska posiadała 255.941 akcji Spółki, która to ilość stanowiła 5,12% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniała do 255.941 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Pani Danuta Rączkowska informuje, że po transakcjach o których mowa powyżej posiadała bezpośrednio 100.868 941 akcji Spółki, stanowiących 2,02% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniała do 100.868 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy stanowiących 2,02% ogólnej liczby głosów.

Pani Danuta Rączkowska informuje, iż pośrednio nie posiada akcji Spółki oraz nie posiadała ich przed zdarzeniami o których mowa powyżej.

Zawiadamiająca informuje, że w ciągu 12 miesięcy nie wyklucza bezpośrednio i pośrednio zwiększania lub zmniejszania swojego zaangażowania w Spółce.

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie

Powrót