Raport bieżący 1/2016

14.01.2016

CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 13 stycznia 2016 roku Spółka otrzymała informację o sprzedaży w dniu 8 maja 2015 r. w ramach egzekucji z rachunku maklerskiego, 3.001 akcji własnych Spółki, o wartości nominalnej 3.001,00 PLN („Akcje”). Cena sprzedaży wyniosła 1,05 za każdą akcję. Akcje stanowią 0,05% kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Przedmiotowe akcje, zostały nabyte na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych celem umorzenia z późniejszymi zmianami, następnie Walne Zgromadzenie uchwałą nr 18 z dnia 17 czerwca 2013 roku, zmieniło przeznaczenie skupionych akcji zezwalając na ich dalszą odsprzedaż.


Obecnie CALATRAVA CAPITAL S.A. posiada łącznie 9.284 akcji własnych, które stanowią 0,17% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych

Powrót