Raport bieżący 3/2016

12.04.2016

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 kwietnia 2016 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Jacka Paździerz o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zawiadamiający poinformował, iż w dniach 29 i 30 marca 2016 roku nabył w trakcie sesji giełdowych 126.579 akcji Spółki Calatrava Capital S.A.

Przed dokonaniem transakcji o której mowa powyżej Pan Jacek Paździerz posiadał 225.000 akcji stanowiących 4,1% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu transakcji Pan Jacek Paździerz posiada 351.579 akcji stanowiących 6,4% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie

Powrót