Raport bieżący 4/2016

19.04.2016

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 kwietnia 2016 roku Spółka zawarła umowę datio in solutum w wyniku czego dokonała spłaty obligacji serii A4 o wartości nominalnej 2.310,8 tys. PLN i o łącznej wartości obejmującej wartość nominalną wraz z odsetkami w wysokości 2.885,9 tys. PLN, poprzez przekazanie 52.500 akcji zwykłych na okaziciela spółki notebooki.pl S.A. Przedmiotowe akcje uprawniają do wykonywania 52.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki oraz stanowią 33,8% udziału w kapitale podstawowym oraz ogólnej liczbie głosów notebooki.pl S.A.

Stroną umowy o której mowa powyżej jest PC Guard S.A. będący obligatariuszem obligacji E4 wyemitowanych przez Calatrava Capital S.A. o terminie wykupu 30 marca 2016 roku. Wartość akcji ujęta w księgach Spółki na dzień 31 grudnia 2015 r. zgodnie z ostatnim opublikowanym sprawozdaniem finansowym wynosi 473,53 tys. PLN.

Umowa został uznana za znaczącą z uwagi na jej wartość, która jest wyższa niż 10% kapitałów własnych Emitenta zgodnie z ostatnim opublikowanym sprawozdaniem finansowym.

Podstawa prawna: §5 pkt 1 ppkt 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

Powrót