Raport bieżący 5/2016

20.04.2016

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 kwietnia 2016 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Jacka Paździerz o zbyciu akcji Emitenta i tym samym obniżeniu zaangażowania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zawiadamiający poinformował, iż w dniach 19 i 20 kwietnia 2016 roku zbył w trakcie sesji giełdowych 351.579 akcji Spółki Calatrava Capital S.A.

Przed dokonaniem transakcji o której mowa powyżej Pan Jacek Paździerz posiadał 351.579 akcji stanowiących 6,4% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu transakcji Pan Jacek Paździerz nie posiada akcji Spółki.

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie

Powrót