Raport bieżący 8/2016

30.06.2016

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2015 z dnia 18 czerwca 2015 roku dotyczącego emisji 9.510.000 warrantów subskrypcyjnych serii E, uprawniających do objęcia 9.510.000 akcji serii B1 przez posiadacza warrantów tj. spółkę TOP 1% sp. z o.o. informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 r. spółka ta wykonała prawo do objęcia akcji serii B1. TOP 1% sp. z o.o. jest wierzycielem Emitenta. Strony dokonały potrącenia wzajemnych wierzytelności, w związku z czym zobowiązania Spółki zostały spłacone w kwocie 9.510.000,00 PLN. Transakcja jest realizacją polityki Spółki w zakresie całkowitej spłaty zadłużenia. Celem Zarządu jest spłata w bieżącym roku zdecydowanej większości zobowiązań.

Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta, a spółką TOP 1% Sp. z o.o.

W związku z emisją akcji serii B1 o której mowa powyżej, kapitał podstawowy Spółki wynosi obecnie 15.000.000 PLN i dzieli się na: 5.000.000 akcji serii A1 oraz 10.000.000 akcji serii B1.

Ogólna liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji, wynosi 15.000.000.

Podstawa prawna: art. 56 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie

Powrót