Raport bieżący 11/2017

02.06.2017

Zarząd spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000017521(zwanej dalej „Spółką”), działając na mocy przepisu art. 395 w związku z przepisem art. 4021 oraz przepisem art. 4022 Ustawy Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „Ksh”), zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 roku, na godz. 12:00 w Warszawie, przy ul. Belwederskiej 23, 00-761 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
 6. Rozpatrzenie sprawozdań członków Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej, w tym sprawozdań członków Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
 7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
 8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
 9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań członków Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej, w tym sprawozdań członków Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
 10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.
 12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.
 13. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016.
 14. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Stefańczykowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 roku.
 15. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium osobom pełniącym obowiązki członków Rady Nadzorczej w 2016 roku.
 16. Omówienie sytuacji Spółki, w tym decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie nałożenia na Spółkę kary w wysokości 700 tys. zł oraz bezterminowego wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 17. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

PROJEKTY UCHWAŁ

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA

Podstawa prawna § 38.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

Powrót