Raport bieżący 12/2017

22.06.2017

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 czerwca 2017 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Spółki Walton Spencer LLC o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zawiadamiający poinformował, iż w dniu 21 czerwca 2017 roku nabył w trakcie sesji giełdowych 19.000 akcji Spółki Calatrava Capital S.A.

Przed dokonaniem transakcji o której mowa powyżej Spółka Walton Spencer LLC posiadała 748.500 akcji stanowiących 4,99% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu transakcji Spółka Walton Spencer LLC posiada 767.500 akcji stanowiących 5,12% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie

Powrót