Raport bieżący 13/2017

26.06.2017

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 czerwca 2017 roku Spółka otrzymała od Spółki Walton Spencer LLC – akcjonariusza posiadającego 5,12% kapitału zakładowego spółki CALATRAVA CAPITAL S.A., na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania.

W związku z otrzymanym żądaniem, Zarząd Emitenta podejmuje działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

W załączeniu treść żądania, projekty uchwał wraz z proponowanym porządkiem obrad.

TREŚĆ ŻĄDANIA

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Powrót