Raport bieżący 14/2017

27.06.2017

Zarząd CALATRAVA CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 czerwca 2017 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Spółki Walton Spencer LLC („Zawiadamiająca”) o:

  1. Zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Calatrava Capital S.A. powyżej progu 10% w wyniku nabycia na rynku regulowanym w dniu 27 czerwca 2017 r. 16.000 akcji Spółki Calatrava Capital S.A.
  2. Przed nabyciem Zawiadamiająca posiadała łącznie 1.498.527 sztuk akcji, stanowiących 9,99% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 1.498.527 głosów w Spółce, co stanowi 9,99% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
  3. Po nabyciu Zawiadamiająca posiada 1.514.527 sztuk akcji, stanowiących 10,09% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1.514.527 głosów w Spółce, co stanowi 10,09% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
  4. Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającej posiadające akcje Spółki Calatrava Capital S.A.
  5. Nie występują osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.
  6. Zawiadamiająca nie posiada pośrednio lub bezpośrednio instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

Podstawa prawna: art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie

Powrót