Raporty finansowe

Terminy publikacji raportów okresowych:

Raport Roczny za 2016 rok 27.04.2017
Skonsolidowany Raport Roczny za 2016 rok 27.04.2017
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. 17.05.2017
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. 21.09.2017
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

29.11.2017

Okresy zamknięte:

Okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji Calatrava Capital S.A. przez osoby mające dostęp do informacji poufnych (m.in. zasiadających w jej organach oraz pracujących dla spółki), zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR obowiązuje w okresie 30 dni kalendarzowych przed publikacją raportów okresowych.

Wybrane dane finansowe zgodnie z zasadą I.Z.1.8. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 - POBIERZ

DYWIDENDA - Spółka w okresie ostatnich 5 lat nie wypłacała dywidendy.

Zasada dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - Spółka stosuje się do obowiązujących regulacji prawnych i jako zasadę nadrzędną przyjęła, iż kluczowy biegły rewident nie może dokonywać czynności rewizji finansowej  w okresie dłuższym niż 5 lat.

Komentarz Zarządu do raportu skonsolidowanego za IV kw. 2004

31.12.2004

Raport roczny za 2004

31.12.2004

Komentarz Zarządu do raportu rocznego za 2004

31.12.2004

Raport skonsolidowany za 2004

31.12.2004

Komentarz Zarządu do raportu skonsolidowanego rocznego za 2004

31.12.2004

Historyczne dane finansowe spółek Grupy Kapitałowej 2004

31.12.2004

Komentarz Zarządu do raportu skonsolidowanego za I półrocze 2004

27.10.2004

Komentarz Zarządu do raportu skonsolidowanego za II kw. 2004

30.09.2004

Komentarz Zarządu do raportu za III kw. 2004

30.09.2004

Raport za III kw. 2004

02.09.2004