Raporty finansowe

Terminy publikacji raportów okresowych:

Raport Roczny za 2016 rok 27.04.2017
Skonsolidowany Raport Roczny za 2016 rok 27.04.2017
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. 17.05.2017
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. 21.09.2017
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

29.11.2017

Okresy zamknięte:

Okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji Calatrava Capital S.A. przez osoby mające dostęp do informacji poufnych (m.in. zasiadających w jej organach oraz pracujących dla spółki), zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR obowiązuje w okresie 30 dni kalendarzowych przed publikacją raportów okresowych.

Wybrane dane finansowe zgodnie z zasadą I.Z.1.8. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 - POBIERZ

DYWIDENDA - Spółka w okresie ostatnich 5 lat nie wypłacała dywidendy.

Zasada dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - Spółka stosuje się do obowiązujących regulacji prawnych i jako zasadę nadrzędną przyjęła, iż kluczowy biegły rewident nie może dokonywać czynności rewizji finansowej  w okresie dłuższym niż 5 lat.

Raport za II kw. 2004

30.07.2004

Komentarz Zarządu do raportu za II kw. 2004

30.06.2004

Raport skonsolidowany za II kw. 2004

30.06.2004

Raport za I półrocze 2004

30.06.2004

Raport skonsolidowany za I półrocze 2004

30.06.2004

Raport za I kw. 2004

30.04.2004

Komentarz Zarządu do raportu za I kw. 2004

31.03.2004

Raport skonsolidowany za I kw. 2004

31.03.2004

Komentarz Zarządu do raportu skonsolidowanego za I kw. 2004

31.03.2004

Raport skonsolidowany za 2003

31.12.2003