Raporty finansowe

Terminy publikacji raportów okresowych:

Raport Roczny za 2016 rok 27.04.2017
Skonsolidowany Raport Roczny za 2016 rok 27.04.2017
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. 17.05.2017
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. 21.09.2017
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

29.11.2017

Okresy zamknięte:

Okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji Calatrava Capital S.A. przez osoby mające dostęp do informacji poufnych (m.in. zasiadających w jej organach oraz pracujących dla spółki), zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR obowiązuje w okresie 30 dni kalendarzowych przed publikacją raportów okresowych.

Wybrane dane finansowe zgodnie z zasadą I.Z.1.8. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 - POBIERZ

DYWIDENDA - Spółka w okresie ostatnich 5 lat nie wypłacała dywidendy.

Zasada dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - Spółka stosuje się do obowiązujących regulacji prawnych i jako zasadę nadrzędną przyjęła, iż kluczowy biegły rewident nie może dokonywać czynności rewizji finansowej  w okresie dłuższym niż 5 lat.

Raport Skonsolidowany za 1 półrocze 2015 r.

26.08.2015

Raport skonsolidowany za I kwartał 2015 r

15.05.2015

Raport Jednostkowy za 2014 rok

30.04.2015

Raport Skonsolidowany za 2014 rok

30.04.2015

Raport skonsolidowany za IV kwartał 2014 r.

04.03.2015

Raport Skonsolidowany za 1 półrocze 2014 r.

29.08.2014

Raport skonsolidowany za I kwartał 2014 r

15.05.2014

Raport skonsolidowany za IV kwartał 2013 r.

26.02.2014