Raporty finansowe

Terminy publikacji raportów okresowych:

Raport Roczny za 2016 rok 27.04.2017
Skonsolidowany Raport Roczny za 2016 rok 27.04.2017
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. 17.05.2017
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. 21.09.2017
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

29.11.2017

Okresy zamknięte:

Okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji Calatrava Capital S.A. przez osoby mające dostęp do informacji poufnych (m.in. zasiadających w jej organach oraz pracujących dla spółki), zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR obowiązuje w okresie 30 dni kalendarzowych przed publikacją raportów okresowych.

Wybrane dane finansowe zgodnie z zasadą I.Z.1.8. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 - POBIERZ

DYWIDENDA - Spółka w okresie ostatnich 5 lat nie wypłacała dywidendy.

Zasada dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - Spółka stosuje się do obowiązujących regulacji prawnych i jako zasadę nadrzędną przyjęła, iż kluczowy biegły rewident nie może dokonywać czynności rewizji finansowej  w okresie dłuższym niż 5 lat.

Raport Skonsolidowany za IV kw. 2011

23.02.2012

Raport Skonsolidowany za III kw. 2011

10.11.2011

Raport za I półrocze 2011

30.06.2011

Raport skonsolidowany za I kw. 2011

31.03.2011

Raport skonsolidowany za III kw. 2010

31.12.2010

Raport skonsolidowany za IV kw. 2010

31.12.2010

Raport Jednostkowy za rok 2010

31.12.2010

Raport Skonsolidowany za rok 2010

31.12.2010

Sprawozdanie skonsolidowane za I półrocze 2010

30.06.2010