Raporty finansowe

Terminy publikacji raportów okresowych:

Raport Roczny za 2016 rok 27.04.2017
Skonsolidowany Raport Roczny za 2016 rok 27.04.2017
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. 17.05.2017
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. 21.09.2017
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

29.11.2017

Okresy zamknięte:

Okresy zamknięte na nabywanie oraz zbywanie akcji Calatrava Capital S.A. przez osoby mające dostęp do informacji poufnych (m.in. zasiadających w jej organach oraz pracujących dla spółki), zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR obowiązuje w okresie 30 dni kalendarzowych przed publikacją raportów okresowych.

Wybrane dane finansowe zgodnie z zasadą I.Z.1.8. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 - POBIERZ

DYWIDENDA - Spółka w okresie ostatnich 5 lat nie wypłacała dywidendy.

Zasada dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - Spółka stosuje się do obowiązujących regulacji prawnych i jako zasadę nadrzędną przyjęła, iż kluczowy biegły rewident nie może dokonywać czynności rewizji finansowej  w okresie dłuższym niż 5 lat.

Raport skonsolidowany za III kw. 2008r.

30.09.2008

Raport skonsolidowany za II kw. 2008r.

30.06.2008

Raport skonsolidowany za I półrocze 2008r.

30.06.2008

Raport skonsolidowany za I półrocze 2008r.

Raport skonsolidowany za II kw. 2008r.

30.06.2008

Raport skonsolidowany za I kw. 2008r.

31.03.2008

Raport skonsolidowany za IV kw. 2007

31.12.2007

Wybrane dane finansowe ze sprawozdania rocznego skons. za 2007

31.12.2007

Raport roczny skonsolidowany za 2007

31.12.2007

Wybrane dane finansowe ze sprawozdania rocznego jedn. za 2007

31.12.2007

Raport roczny jednostkowy za 2007

31.12.2007