Akcjonariat

Akcjonariusze posiadający ponad 5% ogółnej liczby akcji oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu

Imię i nazwisko / nazwaLiczba posiadanych akcji (w szt.)% ogólnej liczby akcji% głosów na Walnym Zgromadzeniu
TOP 1 % sp. z o.o.
751.894 5,01 5,01
VARSAV S.A. 1.498.500 9,99 9,99
Walton Spencer LLC 1.514.527
10,09 10,09

Kapitał zakładowy wynosi: 15.000.000 PLN i dzieli się na 15.000.000 akcji o wartości nominlanej 1,00 PLN każda
Ogólna liczba głosów na WZA: 15.000.000 głosów